Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Kniha Daniel

Kniha Daniel 1. kapitola

 

úvod

1. kapitola 2. kapitola 3. kapitola 4. kapitola 5. kapitola 6. kapitola 7. kapitola 8. kapitola 9. kapitola 10. kapitola 11. kapitola 12. kapitola
Komentář 1. kapitola
1. verš 8. verš 9. verš 15. verš 17.-20 verš

 

Daniel 1:1  Léta třetího kralování Joakima krále Judského, přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský k Jeruzalému, a oblehl jej.

Komentář:

Zvláště pro poslední dny - Čtěte knihu Daniele. Odhalujte bod po bodu dějiny království v ní představené. Vizte státníky, rady, mocné armády a podívejte se, jak Bůh působil, aby pokořil pýchu lidí a položil lidskou slávu do prachu. Pouze Bůh je v ní představen jako veliký. Ve vidění proroka je spatřen, jak sesazuje jednoho mocného panovníka a ustanovuje dalšího. Je zjeven jako Vládce vesmíru, právě ustanovující své věčné království - jako Starý dnů, živý Bůh. Zdroj veškeré moudrosti, Vládce přítomnosti a Zjevovatel budounosti. Čtěte a snažte se porozumět, jak mizerný, slabý, krátce žijící, chybující a vinný je člověk, když pozdvihuje svou duši k marnosti.

Světlo, které Daniel obdržel přímo od Boha, bylo dáno zvláště pro tyto poslední dny. Vidění, které obdržel u břehu Ulaie a Hiddekelu, velkých řek Sinearu, se nyní naplňují a všechny předpověděné události se brzy vyplní. (Letter 57, 1896).


 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř