Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Kniha Daniel

Kniha Daniel 1. kapitola

 

úvod

1. kapitola 2. kapitola 3. kapitola 4. kapitola 5. kapitola 6. kapitola 7. kapitola 8. kapitola 9. kapitola 10. kapitola 11. kapitola 12. kapitola
Komentář 1. kapitola
1. verš 8. verš 9. verš 15. verš 17.-20 verš

 

Daniel 1:8  Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškvrňoval pokrmem z stolu královského, a vínem, kteréž král pil. Pročež hledal toho u správce nad dvořany, aby se nemusil poškvrňovati.

Komentář:

Dnes není jiného plánu - Když byl Daniel v Babylóně, byl napadán pokušeními, o kterých se nám ani nezdálo. Uvědomil si, že musí udržet své tělo v podřízenosti. Rozhodl se ve svém srdci, že nebude pít z královského vína ani jíst z jeho pamlsků. Věděl, že aby mohl skončit jako vítěz, musí mít jasné duševní vnímání, aby mohl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Když působil ve své oblasti, Bůh působil také a obdařil ho povědomostí a rozumností ve všelikém literním umění a moudrosti: nadto Danielovi dal, aby rozuměl všelikému vidění a snům. Toto je způsob, jak Bůh působil pro Daniele, a nehodlá konat ani o trochu jinak dnes. Člověk musí spolupracovat s Bohem v uskutečňování plánu spasení. (RH April 2, 1889).

Moudré rozhodnutí - Když byli Daniel a jeho přátelé přivedeni před zkoušku, postavili se plně na straně spravedlnosti a pravdy. Nejednali náladově, ale moudře. Rozhodli se, že stejně tak jako maso netvořilo jejich stravu v minulosti, tak by se nemělo stát součástí jejich stravy ani v budoucnosti, a tak jako užívání vína bylo zapovězeno všem, kteří byli zapojeni do Boží služby, rozhodli se, že ho nebudou užívat. Před sebou měli neustále osud synů Áronových a věděli, že používání vína zamlží jejich smysly, a že holdování chuti zatemní jejich schopnosti úsudku. Tyto jednotlivé podrobnosti byly umístěny v záznamu dějin dítek Izraele jako varování pro všechnu mládež, aby se vyhýbala všem zvykům a praktikám, jako i požitkům, které by jakýmkoliv způsobem mohly zneuctít Boha.

Daniel a jeho druzi nevěděli, jaký bude důsledek jejich rozhodnutí, nevěděli, ačkoliv je to mohlo stát život. Rozhodli se však držet přímé cesty přísné střídmosti, dokonce tehdy, když byli na dvoře prostopášného Babylónu (YI Aug. 18, 1898).

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř