Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Kniha Daniel

Kniha Daniel 8. kapitola

 

úvod

1. kapitola
2. kapitola
3. kapitola
4. kapitola
5. kapitola
6. kapitola
8. kapitola 9. kapitola 10. kapitola 11. kapitola 12. kapitola
Komentář 8. kapitola
14. verš

457 př. Kr. - Je výchozí bod pro celé období. Příkaz k obnovení Jeruzaléma, doplněný výnos Artarxerxa Longimana, vtoupil v platnost na podzim r. 457 př. Kr. (Dan. 9:25 srov. Ezd. 6:14 a 7:1.9).

408 př. Kr. - Po uplynutí sedmi prorockých týdnů tzn. 49 let, byla dokončena obnova chrámu a Jeruzaléma (Dan. 9:25 a J. 2:20).

31 po Kr. - Po uplynutí 62 prorockých týdnů, uprostřed posledního týdne - tzn. po 3 a půl letech měl být zabit Mesiáš, čímž skončila platnost obětního systému. Skutečnost se střetla s obrazem (Dan. 9:26-27 a Mat. 27:51).

34 po Kr. - Po Kristové smrti dostali Židé ještě 3 a půl roku milosti. Evangelium bylo zvěstováno výhradně jim. Tímto rokem končí doba proroctví pro ně oddělená (Dan. 7:24). V tomto roce umírá mučednickou smrtí Štěpán a Petr dostává ve vidění příkaz, aby šel kázat evangelium pohanům, kteří do té doby byli považováni za nečistý lid. (Sk. 7:58-60 a 10:1-17.28).

1844 po Kr. - Konec prorockého údobí 2300 let. Malá skupina věřících počíná hlásat trojandělské poselství, které je prorocky předpovězeno ve Zjevení 14. kapitole. V tomto poselství je také zpráva o soudu, který právě v r. 1844 v nebesích začal a při němž se Ježíš ujal úlohy Prostředníka - Velekněze (Dan. 7:13). Tento rok, jímž končí nejdelší prorocké údobí, je zároveň posledním Biblí předpovězeným letopočtem. Po něm se již v Bibli žádné prorocké datum neobjevuje.

V
 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř