Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

Výchova

Vybraná poselství (svazek I.)

Vybraná poselství jsou jedinečným souhrnem zanechaných z písemného pokladu z různých článků z časopisů, knih a dopisů Ellen G. Whiteové. Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

          Celá audiokniha ke stažení stahuj
I. část
Světlo na naší stezce
1
01-00 Úvod  
26
04-01 Psaní a rozesílání svědectví církvi
2
01-01 Inspirace prorockých pisatelů  
27
04-02 Napomáhání literárních pomocníků
3
01-02 Námitky proti Bibli  
28
04-03 Správná doba a způsob podání
4
01-03 Jednota v rozmanitosti  
29
04-04 Příhoda
5
01-04 Hospodin mluví nedokonalou řečí  
30
04-05 Dílo a pomocníci
6
01-05 Nikdo nemá vynášet soud nad Božím Slovem  
31
04-06 Mé spisy budou stále mluvit
7
02-01 Ellen G. Whiteová a její spisy-Dopis Dr. Paulsonovi  
32
04-07 Použití svědectví - Čas a místo mají být vzaty v úvahu
8
02-02 Nedotknutelnost Svědectví  
33
04-08 Publikování kompilací
9
02-03 Nebezpečí klamných výkladů  
34
05-01 Vysvětlení dřívějších statí
10
02-04 Posel Páně  
35
05-02 Svědectví úmyslně překroucené Eli Curtisem
11
02-05 Mnohostranné dílo  
36
05-03 První vynechané řádky
12
02-06 Žádná vychloubačná tvrzení  
37
05-04 Vysvětlení učení o zavřených dveřích
13
02-07 Dílo proroka a ještě víc  
38
05-05 Neopodstatněné domněnky
14
02-08 Přijímání a předávání světla  
39
05-06 Nesprávný výklad
15
02-09 Žádné právo na neomylnost  
40
05-07 Boží pečeť
16
02-10 Posvátné a obyčejné  
41
05-08 Zřeknutí se soboty
17
03-01 Postoje ke svědectvím-Prvotní prohlášení  
42
05-09 Čas téměř ukončen
18
03-02 Bezpečný návod pro závěrečné dny  
43
05-10 Posměvači posledních dnů
19
03-03 Výčet různých názorů  
44
05-11 Nepřátelství vůči obhájcům pravdy
20
03-04 Nebezpečí rozebírání inspirovaných poselství  
45
05-12 Dostačující důkaz pro upřímné srdcem
21
03-05 Inspirovaná poselství nesprávně použitá  
46
05-13 Budu pokračovat ve svém díle
22
03-06 Zpochybňování Svědectví  
47
05-14 Obšírné objasnění E. G. Whiteové ohledně otázky zavřených dveří
23
03-07 Okouzlující moc bludu  
48
05-15 Tvrzení o dni a hodině Kristova příchodu
24
03-08 Hledání výmluvy ve Svědectvích  
49
05-16 Původní vidění o paprscích světla
25
03-09 Poslední satanům klam  
 
II. část
Křesťanské zkušenosti
50
06-00 Úvod  
66
11-01 Jaká je naše cena
51
06-01 Ježíšova láskyplná péče  
67
11-02 Odměna
52
06-02 Vnější ozdoba  
68
11-03 Osobní zkušenost
53
06-03 Velké překvapení  
69
11-04 Pomoc při založení školy
54
07-01 Kristus dohlíží  
70
11-05 Zbohatla sestra Whiteová
55
07-02 Povstaň a zaskvěj se  
71
11-06 Opravdová, neúnavná činnost
56
07-03 Mluvte o víře  
72
12-01 Andělé žasnou
57
08-01 Ochota obětovat a být obětován  
73
12-02 Křečovité pokání
58
08-02 Pomoc v každé nouzi  
74
13-01 Důležitost obdržení Ducha svatého
59
09-01 Zkoumejte sami sebe  
75
14-01 Na každém místě
60
09-02 Nejvyšší služba  
76
14-02 Očištěni od veškerého sobectví
61
09-03 Naše zodpovědnost  
77
14-03 Na nesnadných místech
62
09-04 Mají být dány výstrahy  
78
15-01 Až se církev probudí
63
10-01 Dobří andělé jsou mocnější než zlí andělé  
79
15-02 Pasivní milost
64
10-02 Získat nebe  
80
15-03 Pokora a víra
65
10-03 Andělé očekávají spolupráci  
81
15-04 Rychlé dílo
III. část
Oživení a reformace
82
16-00 Úvod  
98
17-10 Hřích za odmítnutí důkazů
83
16-01 Volání po oživení  
99
18-01 Zvláštní výzva k veřené službě
84
16-02 Otevření dveří nepříteli  
100
18-02 Opravdová práce v Tittabawassee, Michigan
85
16-03 Žijeme ve dni smíření  
101
18-03 Dobrá odpověď v Battle Creeku
86
16-04 Církev má povstat a činit pokání  
102
18-04 Po zaváhání někteří odpověděli
87
16-05 Reformaci doprovází oživení  
103
18-05 Jak zahájila práci ve Švýcarsku
88
16-06 Při práci budou použity prosté nástroje  
104
18-06 V Christiania - Oslo - Norsko
89
17-01 Ochrana nové zkušenosti  
105
18-07 Rozhodnutí, které bylo projeveno postavením se
90
17-02 Nebezpečí záměny práce Ducha s fanatismem  
106
18-08 Hříšníci získaní v Basileji
91
17-03 Na snadné cestě se ztrácí požehnání  
107
18-09 Vynikající zkušenost v Austrálii
92
17-04 Nebezpečí, že světlo bude zastíněno  
108
18-10 Neadventističtí návštěvníci odpovídají na výzvu
93
17-05 Duchovní vítězství ztraceno kvůli nadšení pro hry  
109
18-11 Zvláštní výzva v Battle Creek College
94
17-06 Boží dítko Božím spolupracovníkem  
110
18-12 Povolání k práci v San Franciscu
95
17-07 Bylo požehnání opatrováno s láskou  
111
18-13 Podobné působení v každé církvi
96
17-08 Požehnání změněné v kletbu  
112
18-14 Odpověď na generální konferenci roku 1909
97
17-09 Buďte velmi opatrní  
 
IV. část
Kažte slovo
113
19-00 Úvod  
139
22-01 Nebezpečí extrémních názorů
114
19-01 Co kázat a co nekázat  
140
22-02 Rozdílné zkušenosti při uvěření v Ježíše Krista
115
19-02 Duch svatý  
141
22-03 Poddejte se Kristově vůli při konání Jeho díla
116
19-03 Poukazujte na způsoby obrácení  
142
22-04 Tajemství ať zůstane tajemstvím
117
19-04 Oživení zájmu o starou adventní pravdu  
143
22-05 Nehovořte o tom, co rozděluje
118
19-05 Služba andělů  
144
22-06 Žijte ve shodě se svými bratry
119
19-06 Dokazující kázání  
145
23-01 Vyvarujte se určování času
120
19-07 Předkládejte pravdu v pokoře  
146
23-02 Využijte vhodné příležitosti
121
19-08 Lstivost nepřítele  
147
23-03 Varování před určováním času
122
19-09 Lidské předpoklady a dohady  
148
23-04 Mít přichystané a rozsvícené lampy
123
19-10 Naše víra je založena na pravdě  
149
23-05 Nezjevený čas
124
19-11 Pravdy, které byly zjeveny  
150
23-06 Bděte a modlete se
125
19-12 Otázky věčné důležitosti  
151
24-00 Alfa i Omega
126
19-13 Články, které nejsou důležité pro víru  
152
24-01 Vyučujte Slovo Boží
127
20-01 Náš postoj k věroučným sporům  
153
24-02 Napadeni různou formou zla
128
20-02 Pravé zkušební otázky  
154
24-03 Nebezpečí neustále vzrůstá
129
20-03 Každodenní obrácení  
155
24-04 Sofistika podkopává pilíře
130
20-04 Není to zkušební otázka  
156
24-05 Alfa z nynějšího pohledu
131
20-05 Semkněte své řady  
157
24-06 Projev křesťanské zbožnosti
132
21-01 Vymyšlené a spekulativní učení  
158
24-07 Varování
133
21-02 Otázka života a smrti  
159
24-08 Alfa představená v Živém chrámu
134
21-03 Dohady o věčném životě  
160
25-01 Základy naší víry
135
21-04 Těžko pochopitelné výroky Písma
161
25-02 Pohled na blížící se nebezpečí
136
21-05 Sto čtyřicet čtyři tisíce vyvolených  
162
25-03 Ledovec! Střetni se s ním
137
21-06 Kristus volá po jednotě  
163
25-04 Pevné základy naší víry
138
21-07 Nepřete se o prvenství  
 
V. část
Kristus a nauky
164
26-00 Úvod  
224
48-02 Naše usmiřující oběť
165
26-01 Dokonalý zákon  
225
48-03 Zjevení Boží lásky
166
26-02 Pavlovo učení o zákonu  
226
49-01 Odevzdání se a vyznání
167
26-03 Výsledky přestoupení zákona  
227
49-02 Odevzdejme se při povolání
168
27-01 Charakter zákona Božího  
228
49-03 Přijďte jako kající hříšníci
169
27-02 Zákon Boží je jednoduchý  
229
50-01 Pojď, hledej a nalezneš
170
28-01 Satanovo nepřátelství k zákonu  
230
50-02 Spravedlnost založená na Kristu
171
28-02 Nesnažte se obcházet kříž  
231
51-01 Spojení s živým vinným kmenem
172
29-01 Kristus je naše jediná naděje  
232
51-02 Podobenství o ztracené ovci
173
29-02 Setkání s pokušením  
233
52-01 Kristus, náš Velekněz
174
30-01 Zákon a evangelium  
234
52-02 Odříkání se Boha
175
30-02 Účel ceremoniálního zákona  
235
52-03 Pokání a milost
176
31-01 Zákon v epištole ke Galatským  
236
53-01 Přetvořeni vírou a poslušností
177
31-02 Obzvláště mravní zákon  
237
53-02 Zákon nemůže omilostnit
178
32-01 Kristova spravedlnost v zákoně  
238
53-03 Kristovou smrtí byl satan poražen
179
32-02 Napodobení Kristova charakteru  
239
54-01 Námět představený v r. 1883
180
33-01 Zpytujte Písma  
300
54-02 Kristovy zásluhy naší jedinou nadějí
181
33-02 Písma jsou našim průvodcem  
301
54-03 Vzhlédni a budeš žít
182
33-03 Zrovna to, co člověk potřebuje  
302
54-04 Pokání je Boží dar
183
34-01 Slovo učiněno tělem  
303
55-01 Představený jako stará pravda v novém rámci
184
34-02 Kristova preexistence  
304
55-02 Poselství k Laodicejským
185
34-03 Tajemství  
305
56-01 Pravda, která je božského původu-Boží poselství
186
34-04 Znamení Kristova narození  
306
56-02 Žádná záliba v hříchu
187
35-01 Zkušeného ve všem nám podobně  
307
56-03 Výstřední učení
188
35-02 Proroctví v Edenu  
308
56-04 Poselství nese ovoce
189
35-03 Bezhříšnost Kristovy lidské přirozenosti  
309
56-05 Počátek hlasitého volání
190
36-01 Rovnost postavení všech v Kristu  
310
56-06 Přivlastňování si Kristovy spravedlnosti
191
36-02 Zajedno v Kristu  
311
57-01 Kristus je cestou života
192
36-03 Kristus náš nejvyšší kněz  
312
57-02 Víra podmínkou zaslíbení
193
36-04 Zvláštní třída v nebi  
313
57-03 On se stává naší spravedlností
194
37-01 I já posílám vás  
314
58-01 Že jsi tu první lásku svou opustil
195
37-02 Naše poslání pro Krista  
315
58-02 Nekonečná láska spolu se zákonem
196
38-01 Kristova pokušení  
316
58-03 Pravdivost trojandělského poselství
197
38-02 Kristus, jako druhý Adam  
317
59-01 Dokonalá poslušnost skrze Krista
198
38-03 Strašné účinky na člověka  
318
59-02 Vzhlížet k Ježíši
199
39-01 První Kristovo pokušení  
319
60-01 Vztah víry a skutků
200
39-02 Význam zkoušky  
320
60-02 Na co je třeba dávat pozor
201
39-03 Kristus nedělal zázraky pro sebe  
321
60-03 Žádný kompromis s hříchem
202
39-04 Kristus se nepouštěl do vyjednávání s pokušením  
322
60-04 Spolupráce s Bohem
203
39-05 Vítězství skrze Krista  
323
60-05 Odevzdání se Duchu svatému
204
40-01 Druhé Kristovo pokušení  
324
60-06 Ježíš přijme naše předsevzetí
205
40-02 Hřích z opovážlivosti  
325
61-01 Kristus je středem poselství
206
40-03 Kristus naše naděje a vzor  
326
61-02 Podívej se na kříž
207
41-01 Třetí Kristovo pokušení  
327
62-01 Ospravedlnění z víry
208
41-02 Nejsvůdnější pokušení  
328
62-02 Význam víry
209
41-03 Rozhodné vzdorování pokušení  
329
62-03 Připočtená spravedlnost
210
42-01 Zjevení Boží  
330
62-04 Příslib Ducha
211
42-02 Příroda není Bůh   331
62-05 Dobré skutky jsou plodem víry
212
43-01 Kristus dárce života  
332
63-01 Nejcenější perla
213
43-02 Nesmrtelnost přinesena Kristem  
333
64-01 Tma je nepohltila
214
43-03 Jak získat věčný život  
334
64-02 Nevyčerpatelné téma
215
44-01 Vzkříšený Spasitel  
335
64-03 Vzácné drahokamy v dole pravdy
216
45-01 Prvotiny  
336
65-01 Jak se střetneme se spornými body učení
217
45-02 Nanebevstoupení Kristovo  
337
65-02 Božství a lidství spojeno v Kristu
218
46-01 Božský nositel hříchu  
338
65-03 Jan povolán ke zvláštnímu poslání
219
47-01 Pravda, jaká je v Ježíši  
339
65-04 Zvláštní poslání Ellen Whiteové
220
47-02 Vyzrálost v křesťanské zkušenosti  
340
65-05 Jdi k fíkovníku
221
47-03 Neustávat v rozvoji  
341
65-06 Jsme dosti povrchní
222
47-04 Posvěcení díla v průběhu života  
342
65-07 Bible je základem naší víry
223
48-01 Božská úroveň  
 

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř