Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

Výchova

Vybraná poselství (svazek II.)

Vybraná poselství jsou jedinečným souhrnem zanechaných z písemného pokladu z různých článků z časopisů, knih a dopisů Ellen G. Whiteové. Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

202
          Celá audiokniha ke stažení stahuj
I. ČÁST
FANATISMUS A BLUDNÁ UČENÍ
1
01-00 Úvod  
24
03-04 Uctívání Boha uprostřed bláznivé vřavy
2
01-01 Varování před senzacechtivým učením a náboženstvím citu  
25
03-05 Minulé věci se budou opakovat
3
01-02 Kouzlo nových teorií  
26
03-06 Nesprávný výklad Ducha svatého
4
01-03 Potřeba jasného rozlišování  
27
04-01 Varování před falešným tvrzením o vedení Ducha
5
01-04 Fanatismus se projeví v našem středu  
28
04-02 Pro Boží dílo je charakteristický klid a důstojnost
6
01-05 Cit nemá být největší autoritou  
29
04-03 Výroky paní Whiteové při rozhovoru
7
01-06 Poslušnost v protikladu ke vzrušení nebo vytržení  
30
04-04 Fanatismus se objeví znovu
8
01-07 Volání po původním způsobu kázání  
31
04-05 Rada bratrovi a jeho ženě
9
01-08 Chladný formalismus nebo fanatismus  
32
04-06 Poselství sborům v Kalifornii
10
01-09 Falešné představy o Božím požehnání  
33
05-01 Zázraky nejsou důkazem Boží přízně
11
01-10 Všechno je tiché, klidné a bez přetvářky  
34
05-02 Když ten, kdo koná zázraky, nedbá Božího zákona
12
01-11 Kristův příklad  
35
05-03 Nikdo se nemusí dát oklamat
13
01-12 Přání změnit současný stupeň náboženské zkušenosti  
36
05-04 Chce se zmocnit celého světa
14
01-13 Bez podivínství a výstředností  
37
05-05 Zázraky nejsou důkazem
15
01-14 Boží Slovo nemá být poskvrněno klamem  
38
05-06 Jak působí satan a jeho pomocníci
16
02-01 Dřívější fanatismus se bude opakovat  
39
05-07 Podivuhodné zázraky budou klamné
17
02-02 Tělesné projevy nejsou žádoucí  
40
05-08 Ellen Whiteová nekonala žádné zázraky
18
02-03 Prohlášení, že jsou zapečetěni a svatí  
41
05-09 Proč jsou divy dnes méně důležité
19
02-04 Maření posvátnosti díla  
42
05-10 Zázraky při závěrečném zápasu
20
02-05 Dodržovat slušné chování  
43
06-01 Co nás ochrání před klamem
21
03-01 Učení o svatém těle  
44
06-02 Vnější proměna povahy
22
03-02 Opakování fanatismu dřívějších let  
45
06-03 Učení je třeba pochopit
23
03-03 Křik není důkazem posvěcení  
46
06-04 Hleďte neustále na Ježíše
II. ČÁST
PODVODNÁ A PODVRATNÁ HNUTÍ
47
07-00 Úvod  
71
10-04 Nevěřte jim
48
07-01 Boží pověřenci  
72
10-05 Směsice vznešeného a směšného
49
07-02 Připomenutí některých případů  
73
10-06 Zkoumejte všechny vidění
50
07-03 Poselství Laodicejským  
74
10-07 Bez dostačujícího důkazu
51
07-04 Já kárám a trestám  
75
10-08 Blud se pokládá za pravdu
52
07-05 Babylon podle 18. kapitoly Zjevení  
76
10-09 Nic závadného - ošidná základna při přijímání poselství
53
07-06 Církev nebude rozbita  
77
11-01 Být na stráži
54
07-07 Ovoce postranního díla  
78
11-02 Vzkaz tomu, kdo tvrdí, že mívá vidění
55
07-08 Přesvědčivý důkaz provází poselství inspirované Bohem  
79
11-03 Osvědčeno zákonem a svědectvím
56
08-01 Setkání s tvrzením falešných proroků  
80
11-04 Zkoušení podle jejich ovoce
57
08-02 Vidění podvedeného dítěte  
81
11-05 Dobrovolné předvádění je důkazem lživého díla
58
08-03 Poselství J. M. Garmirovi  
82
11-06 Zázraky nemohou nahradit Bibli
59
08-04 Boží pověření  
83
12-01 Tři andělé a jiný anděl
60
08-05 Dějiny se opakují  
84
12-02 Směsice pravdy a bludu
61
08-06 Neposlal jsem je  
85
12-03 Trojandělské poselství ze šoršího pohledu
62
08-07 Laciné, obecné, pozemské záležitosti  
86
12-04 Sobota - velká sporná otázka
63
08-08 Dávejte pozor, jak slyšíte  
87
12-05 Anděl z 10. kapitoly Zjevení
64
09-01 Znaky falešného učení  
88
12-06 Jistota proroctví
65
09-02 Správné a nesprávné využití inspirované rady  
89
12-07 Proč je nebezpečné nesprávně používat Písmo
66
09-03 Kritika a její ovoce  
90
12-08 Jednání s umírajícím mužem
67
09-04 Falešná a fanatická hnutí budou vždy  
91
12-09 Žádné pravé poselství neurčuje dobu
68
10-01 Vidění Anny Phillipsové  
92
12-10 Poselství daná pro naši dobu
69
10-02 Poselství nenese znamení nebes  
93
12-11 Poselství druhého anděla
70
10-03 Mnoho dobra a jen trošku bludu  
94
12-12 Dvojí vyčištění chrámu
III. ČÁST
NEMOUDRÁ SPOLČOVÁNÍ
95
13-00 Úvod  
106
13-11 Chcete spolupracovat s Bohem?
96
13-01 Mají být křesťané členy tajných společností?  
107
13-12 Lepší cesta
97
13-02 Spolupráce s Božími bytostmi  
108
13-13 Nemohou být označeni Boží pečetí
98
13-03 Ve smluvním poměru  
109
14-01 Vyhýbejte se konfliktům s dělníky
99
13-04 Je Bůh uctíván?  
110
14-02 Vyhýbejte se stranickým sporům
100
13-05 Nepatří Kristu  
111
14-03 Konflikty mezi sdruženími a dělnickými svazy
101
13-06 Nebezpečí duchovního úpadku  
112
14-04 Příprava na konec
102
13-07 Bůh vidí pod povrch  
113
14-05 Zachovejte si svou individualitu
103
13-08 Otázka věrnosti Bohu  
114
14-06 Nevážnost k Desateru
104
13-09 Boží správcové  
115
14-07 Svazy, které již byly nebo teprve budou vytvořeny
105
13-10 Kam si ukládáme své poklady?  
IV. ČÁST
RADY PRACOVNÍKŮM
116
15-00 Úvod  
125
17-01 Jednota a zbožnost
117
15-01 Všichni budou varováni  
126
17-02 Proč jsme zkoušeni
118
15-02 Všichni lidé naslouchali  
127
18-01 Naléhavá prosba D. M. Canrightovi
119
15-03 Meč Božího slova  
128
18-02 Kristus - vzor pro člověka
120
15-04 Poselství pro dnešek  
129
18-03 Ukvapené rozhodnutí
121
15-05 Je zapotřebí opravdovosti  
130
18-04 Jaký vliv mají pochybnosti
122
16-01 Život Ježíše Krista a náš život  
131
18-05 Pověření od Krále králů
123
16-02 Kristus je příkladem  
132
18-06 Odměna za věrnost
124
16-03 Satanovy stíny  
133
18-07 Vyvyšování Krista
V. ČÁST
ODMĚŇOVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ
135
19-00 Úvod  
156
21-04 Neměřit měřítkem světa
136
19-01 Podobenství  
157
21-05 Výstraha ze Salamancy
137
19-02 Povolání nevěřících řemeslníků na práce  
158
21-06 Pohled na hrozící nebezpečí v r. 1890
138
19-03 Zkušenost v dějinách adventistů sedmého dne  
159
21-07 Naše hřivny patří Bohu
139
19-04 Svár nesmí ohrozit dílo církve
160
21-08 Důležitost sebezapření
140
20-01 Hlasvní zásady odměňování pracovníků  
161
21-09 Co hrozí všem našim ústavům
141
20-02 Nevyžadovat vymíněnou mzdu  
162
21-10 Jeden charakteristický rys díla je ohrožen
142
20-03 Vykonejte práci a přijměte nabízenou mzdu  
163
21-11 Od lékařů a kazatelů se vyžaduje sebezapření
143
20-04 Plat má být přiměřený námaze  
164
21-12 Rada lékaři k otázce pevného platu
144
20-05 Výsada práce za mzdu  
165
21-13 Nesouhlas s percentuálním příplatkem
145
20-06 Nákladný život rodiny  
166
21-14 Nevymáhejte vysokou mzdu
146
20-07 Volání po rovnosti  
167
21-15 Výstřednost a autorita
147
20-08 Skoncovat s nadměrnými platy  
168
21-16 Důležitý rozhovor o lékařských platech
148
20-09 Zvýšení platů navrženo pro výše postavené lidi  
169
21-17 Co dělat ve vyjímečných případech
149
20-10 Potřeby a radosti života  
170
22-01 Finanční podpora pracovníkům pro získání kvalifikace
150
20-11 Osvobozeni od světského podnikání  
171
22-02 Podpora pro naše studenty lékařství
151
20-12 Vyhýbejte se nákldným zálibám  
172
22-03 Školení vedoucích evangelizačních pracovníků
152
20-13 Potřebujeme dnes ducha sebezapření z minulosti  
173
22-04 Půjčky jsou lepší než dary
153
21-01 Pracovníci v našich ústavech  
174
23-01 Rada tomu, kdo chtěl z finančních důvodů opustit Boží dílo
154
21-02 Platy pracovníků našich zařízení  
175
23-02 Zběhové v Boží armádě
155
21-03 Platy odstupňovat, ale spravedlivě  
176
23-03 Zhoubné účinky sobectví a chamtivosti
VI. ČÁST
ÚTĚCHA A POVZBUZENÍ
176
24-00 Úvod  
201
25-12 Vím, komu jsem uvěřila
177
24-01 Slovo k těm, kdo jsou v pokročilém věku  
202
25-13 Choďte ve víře
178
24-02 Pro uvolněnou sebekázeň není omluvy  
203
25-14 Cesta do nebe je úzká a nepohodlná
179
24-03 Povstat a dobrořečit  
204
25-15 Chop se každého zaslíbení
180
24-04 Rada těm, kteří ve službě zešedivěli  
205
26-01 Jistota pro ty, kdo hledí smrti do tváře
181
24-05 Starší sboru Smith a Loughborough  
206
26-02 Poselství soucitu a naděje věrné pracovnici
182
24-06 Bratr starší Butler - velmi cenný pracovník  
207
26-03 Poselství jiným, jejichž život brzy skončí
183
24-07 Vážit si průkopníky a mít je v úctě  
208
26-04 Dopis kazateli, který umírá na rakovinu
184
24-08 Pracovníci pokročilého věku mají být učitelé i rádcové  
209
27-01 Opuštěným
185
24-09 Osvobození od těžkých břemen  
210
27-02 Své děti spatříme znovu
186
24-10 Spojit mladé lidi se zkušenými pracovníky  
211
27-03 Vzkříšení dětí
187
24-11 Stárnou, ale nepřestávají svědčit  
212
27-04 Ježíš říká: "Opřete se o mně"
188
24-12 Méně trvale namáhavé práce  
213
27-05 Blahoslavení jsou mrtví, kteří umírají v Pánu
189
24-13 Důvěřujte Bohu - spolehejte na Něj  
214
27-06 Věřte ve šťastné rodinné shledání
190
25-01 Pevná mysl v soužení  
215
27-07 Bude povolána při velikém vzkříšení
191
25-02 Úvahy ve dnech soužení  
216
27-08 Pláč nemá velký význam
192
25-03 Já neztratím sebeovládání  
217
27-09 Zesnul v Ježíši
193
25-04 Ježíš zná naše bolesti i zármutek  
218
27-10 Drahé děti!
194
25-05 Udělej ze mě zdravou ratolest, která nese ovoce  
219
27-11 Pán bude tvou útěchou
195
25-06 Dej, ať nevyslovím žádné nelaskavé slovo  
220
27-12 Ellen Whiteová v hodině své bolestné ztráty
196
25-07 Nechci si stěžovat  
221
27-13 Kdy je čas pro modlitbu a chválu
197
25-08 Pán mne posiluje  
222
27-14 Slavné ráno vzkříšení
198
25-09 Ani pomyšlení na ústup  
223
27-15 Bůh nás neopustil
199
25-10 Bůh ví, co je nejlepší  
224
27-16 Buďte dobré mysli
200
25-11 Čemu mne naučily měsíce utrpení  
225
27-17 Nejlepší utěšitelé
VII. ČÁST
UŽÍVÁNÍ LÉČIVÝCH PROSTŘEDKŮ
226
28-00 Úvod  
237
30-03 Při žádostech o radu doporučovala prosté léky
227
28-01 O užívání léků  
238
30-04 Bezpečné obyčejné léky
228
28-02 Jiné objasňující výklady  
239
30-05 Rada vedoucímu lékaři nového sanatoria
229
28-03 Rada v předepisování léků  
240
30-06 Jiné zkušenosti s dřevěným uhlím
230
28-04 Bůh je přítomen na operačním sále  
241
30-07 Zmínky o jiných lécích
231
29-01 Užívání léčivých prostředků  
242
30-08 Schválení pokrokových léčebných procedur
232
29-02 Léky v přírodě  
243
31-01 Osobní zkušenosti
233
29-03 Všichni by měli vědět, co mají pro sebe dělat  
244
31-02 Uzdravení Jamese White
234
29-04 Jednoduché léky užívané v sanatoriu  
245
31-03 Povzbuzování tělesné i duševní aktivity
235
30-01 Léky užívané Ellen Whiteovou  
246
31-04 Odměna za vytrvalou snahu
236
30-02 Nemohu svědčit v jejich prospěch  
VIII. ČÁST
VŠEOBECNÉ RADY
247
32-00 Úvod  
273
41-02 Rada mladé ženě, která se rozmýšlela, má-li se provdat za rozvedeného muže
248
32-01 Jaký postoj zaujmout při modlitbě  
274
41-03 Věc se nenapraví, když nynější ženu opustíš
249
32-02 Přibývá lhostejnosti  
275
41-04 Všichni jedno v Kristu
250
32-03 Na kolenou  
276
42-01 Rada týkající se vzájemných sňatků
251
32-04 K modlitbě není žádné místo nevhodné  
277
42-02 Odpověď na dotaz
252
33-01 Žádné jiné bohy, kromě mne  
278
43-01 Zázračné uzdravení
253
33-02 Varování před výstředními názory  
279
43-02 Zázraky se mohou jevit jako něco přirozeného
254
33-03 Obrazy, které Bůh používá  
280
43-03 Příklad zázračného uzdravení
255
34-01 Užitečné zaměstnání je lepší než hry  
281
43-04 Kdyby uzdravení nemocného nebylo tím nejlepším
256
34-02 Nebezpečí sportů  
282
44-01 Nebezpečí léčení hypnózou
257
34-03 Existuje mnohem lepší cesta  
283
44-02 Rada týkající se vydávání knih o hypnóze
258
34-04 Nebezpečí pro duchovní rozvoj  
284
44-03 Kterými vědními obory se máme zabývat?
259
35-01 Máme svá rozhodnutí ponechat náhodě?  
285
44-04 Jak se uchránit před podvodnými vlivy
260
35-02 Otázky zodpovězené při rozhovoru  
286
45-01 Výzva k životu na venkově
261
35-03 Výběr sborových funkcionářů losováním  
287
45-02 Venkovské domy budou útočištěm
262
36-01 Opatření pro případ nouze  
288
45-03 Nečekejte, že dokážete odčinit výsledky nesprávného způsobu života
263
36-02 Připravit se na dobu, kdy budou příjmy menší  
289
45-04 Umisťování ústavů na venkově
264
36-03 Mladý muž má dobře hospodařit, aby něco ušetřil  
290
45-05 Řízení měst z předsunutých míst
265
37-01 Staří lidé bez domova  
291
45-06 Sbory mají být ve městech, ústavy však ne
266
38-01 Otázka vojenské služby  
292
45-07 Příprava na den, kdy vyjde zákon o neděli
267
38-02 Co sdělil Bůh o povinné vojenské službě  
293
46-01 Vede je Boží prozřetelnost
268
38-03 Když přijde povolání na vojenské cvičení  
294
46-02 Rada a výstraha těm, kdo jako první odcházejí z měst
269
39-01 Rada k volbám  
295
46-03 Pečlivě uvážit každou změnu místa
270
39-02 Naši průkopníci dospívají k důležitému rozhodnutí  
296
46-04 Nebezpečí nových zkušeností
271
40-01 O pěstování chmele, tabáku a chovu vepřů  
297
46-05 Důsledky ukvapeného stěhování
272
41-01 Rady k určitým situacím v manželství  
298
46-06 Předložte každý svůj plán Bohu
IX. ČÁST
KONEC SE BLÍŽÍ
299
47-00 Úvod  
318
50-02 Narušená jistota
300
47-01 Příprava na rozhodující chvíli  
319
50-03 Žádná nová organizace
301
47-02 Kdo je opravdu poslušný, nepodlehne pokušení  
320
50-04 Není třeba se bát
302
47-03 Žádné ústupky tajemným silám nepravosti  
321
50-05 Moje ruka drží kormidlo
303
47-04 Nespolčovat se s tímto světem  
322
50-06 Boží soud je přede dveřmi
304
47-05 Modlitba, víra a spolehnutí na Boha  
323
51-01 Věrní nebo nevěrní
305
47-06 Semkněte se!  
324
51-02 Okouzleni předstíranou svatostí
306
47-07 Krize vyvolaná zákonem o neděli  
325
51-03 Vzpoura a odpadlictví
307
48-01 Potřebujeme očistit svá srdce  
326
52-01 Vítězná církev
308
48-02 Žít podle našich zásad  
327
52-02 Neustále zvětšovat svůj vliv
309
48-03 Zarmucování Božího Ducha  
328
53-01 Poslední poselství Generální konferenci
310
48-04 Boj s hříchem  
329
53-02 Naděje a odvaha
311
48-05 Oděni v Kristovu spravedlnost  
330
53-03 Volání po novém posvěcení
312
48-06 Spasení znamená spojení s Kristem  
331
53-04 Vyjádření důvěry
313
49-01 Zvláštní lid má také zvláštní jméno  
332
53-05 Odvaha v Pánu
314
49-02 Naše zvláštní znamení  
333
53-06 Osobní slovo
315
49-03 Svět bdí  
334
53-07 Vliv starších pracovníků
316
49-04 Budoucnost Božího lidu  
335
53-08 Až do konce
317
50-01 Pilíře naší víry  
336
53-09 Zaslíbení konečného vítězství
DODATEK Č. 1
NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY
337
54-00 Úvod  
341
54-04 4. kapitola
338
54-01 1. kapitola  
342
54-05 5. kapitola
339
54-02 2. kapitola  
343
54-06 6. kapitola
340
54-03 3. kapitola  
DODATEK Č. 2
NA CO JE TŘEBA NEJVÍCE DBÁT PŘI VÝBĚRU ŽIVOTNÍHO DRUHA
344
55-01 Na co je třeba nejvíce dbát při výběru životního druha  
DODATEK Č. 3
VŠICHNI LIDÉ JSOU BRATŘI
345
56-01 Kristus neznal žádné rozdíly  
349
56-05 Nestranná láska odstraňuje předsudky
346
56-02 Jediné bratrství  
350
56-06 Blížit se Bohu jako jediné bratrstvo
347
56-03 Všichni byli stvořeni a vykoupeni jako jedna rodina  
351
56-07 Výňatky z naléhavé prosby z 20. 3. 1891
348
56-04 Náboženství Bible nezná kasty ani rozdíly v barvě pleti  

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř
6