Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

Výchova

Vybraná poselství (svazek II.)

Vybraná poselství jsou jedinečným souhrnem zanechaných z písemného pokladu z různých článků z časopisů, knih a dopisů Ellen G. Whiteové. Najdete zde mnoho vzácných rad do posledních dnů lidské historie, které obdržela skrze vidění, která jí dával Bůh.

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

202
          Celá audiokniha ke stažení stahuj
I. ČÁST
FANATISMUS A BLUDNÁ UČENÍ
1
01-00 Úvod  
24
03-04 Uctívání Boha uprostřed bláznivé vřavy
2
01-01 Varování před senzacechtivým učením a náboženstvím citu  
25
03-05 Minulé věci se budou opakovat
3
01-02 Kouzlo nových teorií  
26
03-06 Nesprávný výklad Ducha svatého
4
01-03 Potřeba jasného rozlišování  
27
04-01 Varování před falešným tvrzením o vedení Ducha
5
01-04 Fanatismus se projeví v našem středu  
28
04-02 Pro Boží dílo je charakteristický klid a důstojnost
6
01-05 Cit nemá být největší autoritou  
29
04-03 Výroky paní Whiteové při rozhovoru
7
01-06 Poslušnost v protikladu ke vzrušení nebo vytržení  
30
04-04 Fanatismus se objeví znovu
8
01-07 Volání po původním způsobu kázání  
31
04-05 Rada bratrovi a jeho ženě
9
01-08 Chladný formalismus nebo fanatismus  
32
04-06 Poselství sborům v Kalifornii
10
01-09 Falešné představy o Božím požehnání  
33
05-01 Zázraky nejsou důkazem Boží přízně
11
01-10 Všechno je tiché, klidné a bez přetvářky  
34
05-02 Když ten, kdo koná zázraky, nedbá Božího zákona
12
01-11 Kristův příklad  
35
05-03 Nikdo se nemusí dát oklamat
13
01-12 Přání změnit současný stupeň náboženské zkušenosti  
36
05-04 Chce se zmocnit celého světa
14
01-13 Bez podivínství a výstředností  
37
05-05 Zázraky nejsou důkazem
15
01-14 Boží Slovo nemá být poskvrněno klamem  
38
05-06 Jak působí satan a jeho pomocníci
16
02-01 Dřívější fanatismus se bude opakovat  
39
05-07 Podivuhodné zázraky budou klamné
17
02-02 Tělesné projevy nejsou žádoucí  
40
05-08 Ellen Whiteová nekonala žádné zázraky
18
02-03 Prohlášení, že jsou zapečetěni a svatí  
41
05-09 Proč jsou divy dnes méně důležité
19
02-04 Maření posvátnosti díla  
42
05-10 Zázraky při závěrečném zápasu
20
02-05 Dodržovat slušné chování  
43
06-01 Co nás ochrání před klamem
21
03-01 Učení o svatém těle  
44
06-02 Vnější proměna povahy
22
03-02 Opakování fanatismu dřívějších let  
45
06-03 Učení je třeba pochopit
23
03-03 Křik není důkazem posvěcení  
46
06-04 Hleďte neustále na Ježíše
II. ČÁST
PODVODNÁ A PODVRATNÁ HNUTÍ
47
07-00 Úvod  
71
10-04 Nevěřte jim
48
07-01 Boží pověřenci  
72
10-05 Směsice vznešeného a směšného
49
07-02 Připomenutí některých případů  
73
10-06 Zkoumejte všechny vidění
50
07-03 Poselství Laodicejským  
74
10-07 Bez dostačujícího důkazu
51
07-04 Já kárám a trestám  
75
10-08 Blud se pokládá za pravdu
52
07-05 Babylon podle 18. kapitoly Zjevení  
76
10-09 Nic závadného - ošidná základna při přijímání poselství
53
07-06 Církev nebude rozbita  
77
11-01 Být na stráži
54
07-07 Ovoce postranního díla  
78
11-02 Vzkaz tomu, kdo tvrdí, že mívá vidění
55
07-08 Přesvědčivý důkaz provází poselství inspirované Bohem  
79
11-03 Osvědčeno zákonem a svědectvím
56
08-01 Setkání s tvrzením falešných proroků  
80
11-04 Zkoušení podle jejich ovoce
57
08-02 Vidění podvedeného dítěte  
81
11-05 Dobrovolné předvádění je důkazem lživého díla
58
08-03 Poselství J. M. Garmirovi  
82
11-06 Zázraky nemohou nahradit Bibli
59
08-04 Boží pověření  
83
12-01 Tři andělé a jiný anděl
60
08-05 Dějiny se opakují  
84
12-02 Směsice pravdy a bludu
61
08-06 Neposlal jsem je  
85
12-03 Trojandělské poselství ze šoršího pohledu
62
08-07 Laciné, obecné, pozemské záležitosti  
86
12-04 Sobota - velká sporná otázka
63
08-08 Dávejte pozor, jak slyšíte  
87
12-05 Anděl z 10. kapitoly Zjevení
64
09-01 Znaky falešného učení  
88
12-06 Jistota proroctví
65
09-02 Správné a nesprávné využití inspirované rady  
89
12-07 Proč je nebezpečné nesprávně používat Písmo
66
09-03 Kritika a její ovoce  
90
12-08 Jednání s umírajícím mužem
67
09-04 Falešná a fanatická hnutí budou vždy  
91
12-09 Žádné pravé poselství neurčuje dobu
68
10-01 Vidění Anny Phillipsové  
92
12-10 Poselství daná pro naši dobu
69
10-02 Poselství nenese znamení nebes  
93
12-11 Poselství druhého anděla
70
10-03 Mnoho dobra a jen trošku bludu  
94
12-12 Dvojí vyčištění chrámu
III. ČÁST
NEMOUDRÁ SPOLČOVÁNÍ
95
13-00 Úvod  
106
13-11 Chcete spolupracovat s Bohem?
96
13-01 Mají být křesťané členy tajných společností?   107 13-12 Lepší cesta
97
13-02 Spolupráce s Božími bytostmi   108 13-13 Nemohou být označeni Boží pečetí
98
13-03 Ve smluvním poměru   109 14-01 Vyhýbejte se konfliktům s dělníky
99
13-04 Je Bůh uctíván?   110 14-02 Vyhýbejte se stranickým sporům
100
13-05 Nepatří Kristu   111 14-03 Konflikty mezi sdruženími a dělnickými svazy
101
13-06 Nebezpečí duchovního úpadku   112 14-04 Příprava na konec
102
13-07 Bůh vidí pod povrch   113 14-05 Zachovejte si svou individualitu
103
13-08 Otázka věrnosti Bohu   114 14-06 Nevážnost k Desateru
104
13-09 Boží správcové   115 14-07 Svazy, které již byly nebo teprve budou vytvořeny
105
13-10 Kam si ukládáme své poklady?    
IV. ČÁST
RADY PRACOVNÍKŮM
116 15-00 Úvod   125 17-01 Jednota a zbožnost
117 15-01 Všichni budou varováni   126 17-02 Proč jsme zkoušeni
118 15-02 Všichni lidé naslouchali   127 18-01 Naléhavá prosba D. M. Canrightovi
119 15-03 Meč Božího slova   128 18-02 Kristus - vzor pro člověka
120 15-04 Poselství pro dnešek   129 18-03 Ukvapené rozhodnutí
121 15-05 Je zapotřebí opravdovosti   130 18-04 Jaký vliv mají pochybnosti
122 16-01 Život Ježíše Krista a náš život   131 18-05 Pověření od Krále králů
123 16-02 Kristus je příkladem   132 18-06 Odměna za věrnost
124 16-03 Satanovy stíny   133 18-07 Vyvyšování Krista
V. ČÁST
ODMĚŇOVÁNÍ NAŠICH PRACOVNÍKŮ
135 19-00 Úvod
stahuj
  156 21-04 Neměřit měřítkem světa
stahuj
136 19-01 Podobenství
stahuj
  157 21-05 Výstraha ze Salamancy
stahuj
137 19-02 Povolání nevěřících řemeslníků na práce
stahuj
  158 21-06 Pohled na hrozící nebezpečí v r. 1890
stahuj
138 19-03 Zkušenost v dějinách adventistů sedmého dne
stahuj
  159 21-07 Naše hřivny patří Bohu
stahuj
139 19-04 Svár nesmí ohrozit dílo církve
stahuj
160 21-08 Důležitost sebezapření
stahuj
140
20-01 Hlasvní zásady odměňování pracovníků
stahuj
  161 21-09 Co hrozí všem našim ústavům
stahuj
141 20-02 Nevyžadovat vymíněnou mzdu
stahuj
  162 21-10 Jeden charakteristický rys díla je ohrožen
stahuj
142 20-03 Vykonejte práci a přijměte nabízenou mzdu
stahuj
  163 21-11 Od lékařů a kazatelů se vyžaduje sebezapření
stahuj
143 20-04 Plat má být přiměřený námaze
stahuj
  164 21-12 Rada lékaři k otázce pevného platu
stahuj
144 20-05 Výsada práce za mzdu
stahuj
  165 21-13 Nesouhlas s percentuálním příplatkem
stahuj
145 20-06 Nákladný život rodiny
stahuj
  166 21-14 Nevymáhejte vysokou mzdu
stahuj
146
20-07 Volání po rovnosti
stahuj
  167 21-15 Výstřednost a autorita
stahuj
147 20-08 Skoncovat s nadměrnými platy
stahuj
  168 21-16 Důležitý rozhovor o lékařských platech
stahuj
148 20-09 Zvýšení platů navrženo pro výše postavené lidi
stahuj
  169 21-17 Co dělat ve vyjímečných případech
stahuj
149 20-10 Potřeby a radosti života
stahuj
 
170
22-01 Finanční podpora pracovníkům pro získání kvalifikace
stahuj
150 20-11 Osvobozeni od světského podnikání
stahuj
  171 22-02 Podpora pro naše studenty lékařství
stahuj
151 20-12 Vyhýbejte se nákldným zálibám
stahuj
  172 22-03 Školení vedoucích evangelizačních pracovníků
stahuj
152 20-13 Potřebujeme dnes ducha sebezapření z minulosti
stahuj
  173 22-04 Půjčky jsou lepší než dary
stahuj
153 21-01 Pracovníci v našich ústavech
stahuj
  174 23-01 Rada tomu, kdo chtěl z finančních důvodů opustit Boží dílo
stahuj
154 21-02 Platy pracovníků našich zařízení
stahuj
  175 23-02 Zběhové v Boží armádě
stahuj
155 21-03 Platy odstupňovat, ale spravedlivě
stahuj
  176 23-03 Zhoubné účinky sobectví a chamtivosti
stahuj
VI. ČÁST
ÚTĚCHA A POVZBUZENÍ
176
24-00 Úvod    
201
25-12 Vím, komu jsem uvěřila
stahuj
177
24-01 Slovo k těm, kdo jsou v pokročilém věku    
202
25-13 Choďte ve víře
stahuj
178
24-02 Pro uvolněnou sebekázeň není omluvy    
203
25-14 Cesta do nebe je úzká a nepohodlná
stahuj
179
24-03 Povstat a dobrořečit    
204
25-15 Chop se každého zaslíbení
stahuj
180
24-04 Rada těm, kteří ve službě zešedivěli    
205
26-01 Jistota pro ty, kdo hledí smrti do tváře
stahuj
181
24-05 Starší sboru Smith a Loughborough    
206
26-02 Poselství soucitu a naděje věrné pracovnici
stahuj
182 24-06 Bratr starší Butler - velmi cenný pracovník    
207
26-03 Poselství jiným, jejichž život brzy skončí
stahuj
183
24-07 Vážit si průkopníky a mít je v úctě    
208
26-04 Dopis kazateli, který umírá na rakovinu
stahuj
184
24-08 Pracovníci pokročilého věku mají být učitelé i rádcové    
209
27-01 Opuštěným
stahuj
185
24-09 Osvobození od těžkých břemen    
210
27-02 Své děti spatříme znovu
stahuj
186
24-10 Spojit mladé lidi se zkušenými pracovníky    
211
27-03 Vzkříšení dětí
stahuj
187
24-11 Stárnou, ale nepřestávají svědčit     212 27-04 Ježíš říká: "Opřete se o mně"
stahuj
188 24-12 Méně trvale namáhavé práce    
213
27-05 Blahoslavení jsou mrtví, kteří umírají v Pánu
stahuj
189
24-13 Důvěřujte Bohu - spolehejte na Něj    
214
27-06 Věřte ve šťastné rodinné shledání
stahuj
190
25-01 Pevná mysl v soužení    
215
27-07 Bude povolána při velikém vzkříšení
stahuj
191
25-02 Úvahy ve dnech soužení    
216
27-08 Pláč nemá velký význam
stahuj
192
25-03 Já neztratím sebeovládání    
217
27-09 Zesnul v Ježíši
stahuj
193
25-04 Ježíš zná naše bolesti i zármutek    
218
27-10 Drahé děti!
stahuj
194
25-05 Udělej ze mě zdravou ratolest, která nese ovoce    
219
27-11 Pán bude tvou útěchou
stahuj
195
25-06 Dej, ať nevyslovím žádné nelaskavé slovo    
220
27-12 Ellen Whiteová v hodině své bolestné ztráty
stahuj
196
25-07 Nechci si stěžovat    
221
27-13 Kdy je čas pro modlitbu a chválu
stahuj
197
25-08 Pán mne posiluje    
222
27-14 Slavné ráno vzkříšení
stahuj
198
25-09 Ani pomyšlení na ústup
stahuj
 
223
27-15 Bůh nás neopustil
stahuj
199
25-10 Bůh ví, co je nejlepší
stahuj
 
224
27-16 Buďte dobré mysli
stahuj
200 25-11 Čemu mne naučily měsíce utrpení
stahuj
 
225
27-17 Nejlepší utěšitelé
stahuj
VII. ČÁST
UŽÍVÁNÍ LÉČIVÝCH PROSTŘEDKŮ
226
28-00 Úvod
stahuj
 
237
30-03 Při žádostech o radu doporučovala prosté léky
stahuj
227
28-01 O užívání léků
stahuj
 
238
30-04 Bezpečné obyčejné léky
stahuj
228
28-02 Jiné objasňující výklady
stahuj
 
239
30-05 Rada vedoucímu lékaři nového sanatoria
stahuj
229
28-03 Rada v předepisování léků
stahuj
 
240
30-06 Jiné zkušenosti s dřevěným uhlím
stahuj
230
28-04 Bůh je přítomen na operačním sále
stahuj
 
241
30-07 Zmínky o jiných lécích
stahuj
231
29-01 Užívání léčivých prostředků
stahuj
 
242
30-08 Schválení pokrokových léčebných procedur
stahuj
232
29-02 Léky v přírodě
stahuj
 
243
31-01 Osobní zkušenosti
stahuj
233
29-03 Všichni by měli vědět, co mají pro sebe dělat
stahuj
 
244
31-02 Uzdravení Jakuba White
stahuj
234
29-04 Jednoduché léky užívané v sanatoriu
stahuj
 
245
31-03 Povzbuzování tělesné i duševní aktivity
stahuj
235
30-01 Léky užívané Ellen Whiteovou
stahuj
 
246
31-04 Odměna za vytrvalou snahu
stahuj
236
30-02 Nemohu svědčit v jejich prospěch
stahuj
 
VIII. ČÁST
VŠEOBECNÉ RADY
247 32-00 Úvod
stahuj
  273 41-02 Rada mladé ženě, která se rozmýšlela, má-li se provdat za rozvedeného muže
stahuj
248
32-01 Jaký postoj zaujmout při modlitbě
stahuj
  274 41-03 Vše se nenapraví, když nynější ženu opustíš
stahuj
249
32-02 Přibývá lhostejnosti
stahuj
 
275
41-04 Všichni jedno v Kristu
stahuj
250
32-03 Na kolenou
stahuj
  276 42-01 Rada týkající se vzájemných sňatků
stahuj
251
32-04 K modlitbě není žádné místo nevhodné
stahuj
  277 42-02 Odpověď na dotaz
stahuj
252 33-01 Žádné jiné bohy, kromě mne
stahuj
  278 43-01 Zázračné uzdravení
stahuj
253 33-02 Varování před výstředními názory
stahuj
  279 43-02 Zázraky se mohou jevit jako něco přirozeného
stahuj
254 33-03 Obrazy, které Bůh používá
stahuj
  280 43-03 Příklad zázračného uzdravení
stahuj
255 34-01 Užitečné zaměstnání je lepší než hry
stahuj
  281 43-04 Kdyby uzdravení nemocného nebylo tím nejlepším
stahuj
256 34-02 Nebezpečí sportů
stahuj
  282 44-01 Nebezpečí léčení hypnózou
stahuj
257 34-03 Existuje mnohem lepší cesta
stahuj
  283 44-02 Rada týkající se vydávání knih o hypnóze
stahuj
258 34-04 Nebezpečí pro duchovní rozvoj
stahuj
  284 44-03 Kterými vědními obory se máme zabývat?
stahuj
259 35-01 Máme svá rozhodnutí ponechat náhodě?
stahuj
  285 44-04 Jak se uchránit před podvodnými vlivy
stahuj
260
35-02 Otázky zodpovězené při rozhovoru
stahuj
  286 45-01 Výzva k životu na venkově
stahuj
261 35-03 Výběr sborových funkcionářů losováním
stahuj
  287 45-02 Venkovské domy budou útočištěm
stahuj
262 36-01 Opatření pro případ nouze
stahuj
  288 45-03 Nečekejte, že dokážete odčinit výsledky nesprávného způsobu života
stahuj
263 36-02 Připravit se na dobu, kdy budou příjmy menší
stahuj
  289 45-04 Umisťování ústavů na venkově
stahuj
264 36-03 Mladý muž má dobře hospodařit, aby něco ušetřil
stahuj
  290 45-05 Řízení měst z předsunutých míst
stahuj
265 37-01 Staří lidé bez domova
stahuj
  291 45-06 Sbory mají být ve městech, ústavy však ne
stahuj
266 38-01 Otázka vojenské služby
stahuj
  292 45-07 Příprava na den, kdy vyjde zákon o neděli
stahuj
267 38-02 Co sdělil Bůh o povinné vojenské službě
stahuj
  293 46-01 Vede je Boží prozřetelnost
stahuj
268 38-03 Když přijde povolání na vojenské cvičení
stahuj
  294 46-02 Rada a výstraha těm, kdo jako první odcházejí z měst
stahuj
269 39-01 Rada k volbám
stahuj
  295 46-03 Pečlivě uvážit každou změnu místa
stahuj
270 39-02 Naši průkopníci dospívají k důležitému rozhodnutí
stahuj
  296 46-04 Nebezpečí nových zkušeností
stahuj
271 40-01 O pěstování chmele, tabáku a chovu vepřů
stahuj
  297 46-05 Důsledky ukvapeného stěhování
stahuj
272 41-01 Rady k určitým situacím v manželství
stahuj
  298 46-06 Předložte každý svůj plán Bohu
stahuj
IX. ČÁST
KONEC SE BLÍŽÍ
299
47-00 Úvod
stahuj
 
318
50-02 Narušená jistota
stahuj
300
47-01 Příprava na rozhodující chvíli
stahuj
 
319
50-03 Žádná nová organizace
stahuj
301
47-02 Kdo je opravdu poslušný, nepodlehne pokušení
stahuj
 
320
50-04 Není třeba se bát
stahuj
302
47-03 Žádné ústupky tajemným silám nepravosti
stahuj
 
321
50-05 Moje ruka drží kormidlo
stahuj
303
47-04 Nespolčovat se s tímto světem
stahuj
 
322
50-06 Boží soud je přede dveřmi
stahuj
304
47-05 Modlitba, víra a spolehnutí na Boha
stahuj
 
323
51-01 Věrní nebo nevěrní
stahuj
305
47-06 Semkněte se!
stahuj
 
324
51-02 Okouzleni předstíranou svatostí
stahuj
306
47-07 Krize vyvolaná zákonem o neděli
stahuj
 
325
51-03 Vzpoura a odpadlictví
stahuj
307
48-01 Potřebujeme očistit svá srdce
stahuj
 
326
52-01 Vítězná církev
stahuj
308
48-02 Žít podle našich zásad
stahuj
 
327
52-02 Neustále zvětšovat svůj vliv
stahuj
309
48-03 Zarmucování Božího Ducha
stahuj
 
328
53-01 Poslední poselství Generální konferenci
stahuj
310
48-04 Boj s hříchem
stahuj
 
329
53-02 Naděje a odvaha
stahuj
311
48-05 Oděni v Kristovu spravedlnost
stahuj
  330 53-03 Volání po novém posvěcení
stahuj
312
48-06 Spasení znamená spojení s Kristem
stahuj
  331 53-04 Vyjádření důvěry
stahuj
313 49-01 Zvláštní lid má také zvláštní jméno
stahuj
  332 53-05 Odvaha v Pánu
stahuj
314 49-02 Naše zvláštní znamení
stahuj
  333 53-06 Osobní slovo
stahuj
315 49-03 Svět bdí
stahuj
 
334
53-07 Vliv starších pracovníků
stahuj
316 49-04 Budoucnost Božího lidu
stahuj
  335 53-08 Až do konce
stahuj
317 50-01 Pilíře naší víry
stahuj
  336 53-09 Zaslíbení konečného vítězství
stahuj
DODATEK Č. 1
NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY
337 54-00 Úvod
stahuj
  341 54-04 4. kapitola
stahuj
338 54-01 1. kapitola
stahuj
  342 54-05 5. kapitola
stahuj
339 54-02 2. kapitola
stahuj
  343 54-06 6. kapitola
stahuj
340 54-03 3. kapitola
stahuj
 
DODATEK Č. 2
NA CO JE TŘEBA NEJVÍCE DBÁT PŘI VÝBĚRU ŽIVOTNÍHO DRUHA
344 55-01 Na co je třeba nejvíce dbát při výběru životního druha
stahuj
 
DODATEK Č. 3
VŠICHNI LIDÉ JSOU BRATŘI
345 56-01 Kristus neznal žádné rozdíly
stahuj
  349 56-05 Nestranná láska odstraňuje předsudky
stahuj
346 56-02 Jediné bratrství
stahuj
  350 56-06 Blížit se Bohu jako jediné bratrstvo
stahuj
347 56-03 Všichni byli stvořeni a vykoupeni jako jedna rodina
stahuj
  351 56-07 Výňatky z naléhavé prosby z 20. 3. 1891
stahuj
348 56-04 Náboženství Bible nezná kasty ani rozdíly v barvě pleti
stahuj
 

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř
6