Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Myšlenky z hory blahoslavenství

Myšlenky z hory blahoslavenství

Jakkoli se nám může zdát, že náš svět už nemá naději dostat se ze svých problémů, kniha světoznámé autorky Ellen Gould Whiteové nás chce seznámit s tím, kde najít pravé hodnoty života.
Ježíš Kristus při pohledu na bídu světa vidí více než jen problémy a hřích. Ve své nekonečné moudrosti a lásce vidí možnosti člověka - výšky, jakých může dosáhnout. Myšlenky, které pronesl na hoře blahoslavenství, jsou drahokamy z klenotnice pravdy. Můžeme je získat i my, protože jsou určeny pro všechna lidská pokolení. I my si můžeme vypěstovat správné povahové rysy a získat všechny Boží hodnotné dary.
V knize čtenář mimo jiné najde rozvinutí známé modlitby Otčenáš. Možná jsme si ji navykli odříkávat, aniž bychom o jejím obsahu příliš přemýšleli. Její význam je však dalekosáhlý a v její hloubce pramení živé pravdy, které nám  mají pomoci nalézt správný vztah k našemu Otci, k našim bližním i k  sobě samým. Již jediná věta: "Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům," nás nutí nechovat v sobě hořkost, ale přijmout vnitřní pokoj a zároveň dát druhým naději na obnovení mezilidských vztahů. Usedněme tedy spolu s Kristovými posluchači na úbočí hory blahoslavenství a prosme, hledejme, tlučme, a také pozorně poslouchejme. Tato kniha nás chce přivést na cestu pravého pokoje a nehasnoucí naděje, až domů - k dokonalé Lásce.  

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení Stahuj
 
1 00-1 Úvod Stahuj
2 01-1 Na úpatí hory Stahuj
3 02-1 Blaze chudým v duchu Stahuj
4 02-2 Blaze plačícím Stahuj
5 02-3 Blaze tichým Stahuj
6 02-4 Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti Stahuj
7 02-5 Blaze milosrdným Stahuj
8 02-6 Blaze těm, kdo mají čisté srdce Stahuj
9 02-7 Blaze těm, kdo působí pokoj Stahuj
10 02-8 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost Stahuj
11 02-9 Blaze vám, když vás budou tupit Stahuj
12 02-10 Vy jste sůl země Stahuj
13 02-11 Vy jste světlo světa Stahuj
14 03-1 Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit Stahuj
15 03-2 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání  Stahuj
16 03-3 Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů Stahuj
17 03-4 Každý, kdo se hněvá na svého bratra Stahuj
18 03-5 Jdi se nejdříve smířit se svým bratrrem Stahuj
19 03-6 Každý, kdo hledí na ženu chtivě Stahuj
20 03-7 Jestliže tě svádí pravá ruka Stahuj
21 03-8 Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny? Stahuj
22 03-9 Vůbec nepřísahejte Stahuj
23 03-10 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi  Stahuj
24 03-11 Milujte své nepřátele Stahuj
25 03-12 Buďte tedy dokonalí Stahuj
26 04-1 Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi Stahuj
27 04-2 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci Stahuj
28 04-3 Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané Stahuj
29 04-4 A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci Stahuj
30 04-5 Neukládej si poklady na zemi Stahuj
31 04-6 Je-li tedy tvé oko čisté Stahuj
32 04-7 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům Stahuj
33 04-8 Nemějte starost o svůj život Stahuj
34 04-9 Hledejte především Boží království Stahuj
35 04-10 Nedělejte si tedy starost o zítřek Stahuj
36 05-1 Vy se modlete takto Stahuj
37 05-2 Když se modlíte, říkejte Otče náš Stahuj
38 05-3 Buď posvěceno tvé jméno Stahuj
39 05-4 Přijď tvé království Stahuj
40 05-5 Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi Stahuj
41 05-6 Náš denní chléb dej nám dnes Stahuj
42 05-7 Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám Stahuj
43 05-8 A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého Stahuj
44 05-9 Tvé je království i moc i sláva Stahuj
45 06-1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni Stahuj
46 06-2 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra Stahuj
47 06-3 Nedavejte psum, co je svate Stahuj
48 06-4 Proste a bude vám dáno Stahuj
49 06-5 Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi Stahuj
50 06-6 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu Stahuj
51 06-7 Snažte se vejít úzkou branou Stahuj
52 06-8 Mějte se na pozoru před falešnými proroky Stahuj
53 06-9 Nepadl, neboť měl základy na skále Stahuj

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř