Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Od slávy k úpadku

Od slávy k úpadku

Kniha "Od slávy k úpadku" strhujícím způsobem vtahuje čtenáře do historie izraelského národa. Vrací se do doby starozákonních izraelských králů, za jejichž vlády prosperita Izraele udivila okolní národy. Provádí čtenáře také obdobími, v nichž se izraelský národ dostal do zajetí nebo hlubokého úpadku.
Kniha popisuje osudy proroků, kteří bojují o záchranu vyvoleného národa a s nasazením vlastního života přinášejí vládcům naléhavá varování. K obnově národa však nedochází jejich vlastním přičiněním.
Kniha je určena všem, kdo touží více proniknout do událostí Starého zákona a seznámit se s hlavními obrysy dějin několika staletí před Kristem. Osloví i ty, kdo chtějí poodhalit tajemství úspěchu či příčiny úpadku lidské společnosti.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení
Stahuj
1
00-1 Úvod Stahuj
126
30-6 Záchrana Stahuj
2
01-1 Začátek Šalomounovy vlády Stahuj
127
30-7 Důležité poučení Stahuj
3
01-2 Šalomounův sen Stahuj
128
31-1 Dobrá zpráva Stahuj
4
01-3 Předpoklady správného vůdce Stahuj
129
31-2 Naplnění Božího záměru Stahuj
5
01-4 Úspěch Stahuj
130
31-3 Působení Božího Ducha Stahuj
6
02-1 Šalomounův chrám Stahuj
131
32-1 Menaše a Jóšijáš Stahuj
7
02-2 První chrám Stahuj
132
32-2 Jóšijáš Stahuj
8
02-3 Sestoupení Boží slávy Stahuj
133
32-3 Abakukova víra Stahuj
9
02-4 Modlitba Stahuj
134
32-4 Sofonjášovo poselství Stahuj
10
02-5 Boží varování Stahuj
135
33-1 Objevení knihy Zákona Stahuj
11
02-6 Šalomounova pokora Stahuj
136
33-2 Jóšijášova reforma Stahuj
12
03-1 Pýcha a pád Stahuj
137
33-3 Král se radí s Božími proroky Stahuj
13
03-2 První chybný krok Stahuj
138
33-4 Proroctví se naplňuje Stahuj
14
03-3 Bohatství a sláva přinášejí prokletí Stahuj
139
34-1 Jeremjáš Stahuj
15
03-4 Osidla krásných žen Stahuj
140
34-2 Pravá duchovnost Stahuj
16
03-5 Nebezpečí odpadnutí Stahuj
141
34-3 Úžasná Boží milost Stahuj
17
04-1 Ztracená příležitost Stahuj
142
34-4 Zachráněn díky své odvaze Stahuj
18
04-2 Příčiny selhání Stahuj
143
34-5 Jeremjášův žal Stahuj
19
04-3 Královna ze Sáby Stahuj
144
35-1 Judova tvrdohlavost Stahuj
20
04-4 Odklon od Božího plánu Stahuj
145
35-2 Důležité povzbuzení Stahuj
21
04-5 Kristus a Šalomoun Stahuj
146
35-3 Jójakímova zvrácenost Stahuj
22
05-1 Šalomounovo pokání Stahuj
147
35-4 První svitek Stahuj
23
05-2 Varovné proroctví Stahuj
148
35-5 Druhý svitek Stahuj
24
05-3 Pokání Stahuj
149
36-1 Poslední judský král Stahuj
25
05-4 Rady mladým lidem Stahuj
150
36-2 "Usilujte o pokoj toho města" Stahuj
26
05-5 Ochrana před odpadnutím Stahuj
151
36-3 Falešný prorok Stahuj
27
05-6 Důsledky selhání Stahuj
152
36-4 Ezechiel Stahuj
28
06-1 Rozdělené království Stahuj
153
37-1 Promarněná příležitost Stahuj
29
06-2 Nenapravitelná chyba Stahuj
154
37-2 Tajná schůzka Stahuj
30
06-3 Rechabeámův pád Stahuj
155
37-3 Záchrana Jeremjášova života Stahuj
31
06-4 Zhoubný vliv Stahuj
156
37-4 Přísný trest Stahuj
32
07-1 Jarobeám Stahuj
157
38-1 Poselství naděje Stahuj
33
07-2 Zasloužený trest Stahuj
158
38-2 Jeremjášovy pochybnosti Stahuj
34
07-3 Prorokova neposlušnost Stahuj
159
38-3 Povzbuzení v pravý čas Stahuj
35
07-4 Bůh trestá Jarobeáma Stahuj
160
38-4 Nová smlouva Stahuj
36
08-1 Úpadek Izraele Stahuj
161
39-1 Daniel v Babylónu Stahuj
37
08-2 Ásova vláda Stahuj
162
39-2 Zkouška věrnosti Stahuj
38
08-3 Vítězství skrze víru Stahuj
163
39-3 Nejlepší z nejlepších Stahuj
39
08-4 Achab Stahuj
164
39-4 Tajemství úspěchu Stahuj
40
09-1 Elijáš a král Achab Stahuj
165
40-1 Nabúkadnesarův sen Stahuj
41
09-2 Strašlivé sucho Stahuj
166
40-2 Prosba o pomoc Stahuj
42
09-3 Druhý rok sucha Stahuj
167
40-3 Sen a jeho výklad Stahuj
43
10-1 Přísné napomenutí Stahuj
168
40-4 Vzestup a pád světových říší Stahuj
44
10-2 Odměna za pohostinnost Stahuj
169
41-1 V ohnivé peci Stahuj
45
10-3 Třetí rok sucha Stahuj
170
41-2 Zlatá socha Stahuj
46
10-4 Národ je připraven na reformu Stahuj
171
41-3 Královo zastrašování Stahuj
47
10-5 Odvážný prorok a provinilý král Stahuj
172
41-4 Zázračné vysvobození Stahuj
48
10-6 Rázné napomenutí Stahuj
173
41-5 Velké soužení Stahuj
49
11-1 Na hoře Karmel Stahuj
174
42-1 Nebúkadnesarovo bláznovství Stahuj
50
11-2 Sám proti všem Stahuj
175
42-2 Výklad snu Stahuj
51
11-3 Baalovi proroci se vzdávají Stahuj
176
42-3 Boží trest Stahuj
52
11-4 Elijášovo vítězství Stahuj
177
43-1 Poslední noc Babylónu Stahuj
53
12-1 Elijáš ztrácí víru Stahuj
178
43-2 Belšasarova lehkomyslnost Stahuj
54
12-2 Elijášův život ohrožen Stahuj
179
43-3 Píšící ruka Stahuj
55
12-3 Krize víry Stahuj
180
43-4 Výklad nápisu na zdi Stahuj
56
12-4 Elijášova sklíčenost Stahuj
181
43-5 Pád Babylónu Stahuj
57
13-1 "Co tu chceš, Elijáši?" Stahuj
182
43-6 Ezechielovo vidění Stahuj
58
13-2 Věrný Boží lid Stahuj
183
44-1 Daniel ve lví jámě Stahuj
59
13-3 Pomoc v nesnázích Stahuj
184
44-2 Mezi lvy Stahuj
60
14-1 Odpadnutí v dnešní době Stahuj
185
44-3 Danielův příklad Stahuj
61
14-2 Ježíš a sobota Stahuj
186
45-1 Návrat přesídlenců Stahuj
62
14-3 Vzpoura proti Bohu Stahuj
187
45-2 Dva tisíce tři sta večerů a jiter Stahuj
63
14-4 Závěrečné tříbení Stahuj
188
45-3 Danielova modlitba Stahuj
64
15-1 Král, který důvěřoval Bohu Stahuj
189
45-4 Konec zajetí Stahuj
65
15-2 Jóšafatova chyba Stahuj
190
45-5 Zahájení stavby chrámu Stahuj
66
15-3 V ohrožení nepřátelských vojsk Stahuj
191
46-1 V moci víry Stahuj
67
15-4 Vítězství s písní na rtech Stahuj
192
46-2 Skrytý boj Stahuj
68
16-1 Pád Achabova domu Stahuj
193
46-3 Boží dílo přerušeno Stahuj
69
16-2 Achazjáš Stahuj
194
46-4 Povzbuzující poselství Stahuj
70
16-3 Modlářství Stahuj
195
46-5 Hospodářský rozkvět Stahuj
71
16-4 Jóram Stahuj
196
46-6 Zacharjášovo vidění Stahuj
72
16-5 Achazjáš Stahuj
197
47-1 Jóšua a anděl Stahuj
73
16-6 Jehú Stahuj
198
47-2 Satanovo působení Stahuj
74
16-7 Jóaš Stahuj
199
47-3 Satan zmalomyslňuje Boží lid Stahuj
75
17-1 Povolání Elíši Stahuj
200
47-4 Zničení hříchu Stahuj
76
17-2 Důležité rozhodnutí Stahuj
201
48-1 Tajemství úspěchu Božího díla Stahuj
77
17-3 Období přípravy Stahuj
202
48-2 Lidské a Boží cesty Stahuj
78
17-4 Prorocké školy Stahuj
203
48-3 Druhý chrám Stahuj
79
17-5 Elijášovo nanebevzetí Stahuj
204
49-1 Ester Stahuj
80
17-6 Mnozí nezemřou, ale budou proměněni Stahuj
205
49-2 Boží lid v ohrožení Stahuj
81
18-1 Uzdravení vod Stahuj
206
49-3 Židé zachráněni Stahuj
82
18-2 Sůl země Stahuj
207
49-4 Poslední útok Stahuj
83
19-1 Nositel pokoje Stahuj
208
50-1 Ezdráš Stahuj
84
19-2 Vítězství nad smrtí Stahuj
209
50-2 Důsledný učitel Stahuj
85
19-3 Ovoce víry Stahuj
210
50-3 Třetí edikt Stahuj
86
20-1 Naamánovo uzdravení Stahuj
211
50-4 Příprava na cestu Stahuj
87
20-2 Vyléčení nemoci Stahuj
212
50-5 Moudré opatření Stahuj
88
20-3 Géchazí Stahuj
213
51-1 Duchovní probuzení Stahuj
89
21-1 Konec Elíšovy služby Stahuj
214
51-2 Začátek reformy Stahuj
90
21-2 Plány vyzrazeny Stahuj
215
51-3 Příčina úpadku Stahuj
91
21-3 Naplnění Elíšova proroctví Stahuj
216
51-4 Poslední bitva Stahuj
92
21-4 Lidé upřímného srdce Stahuj
217
52-1 Muž činu a modlitby Stahuj
93
21-5 Poslední dny Elíšova života Stahuj
218
52-2 Nehemjáš před králem Stahuj
94
22-1 Jonáš Stahuj
219
52-3 Důležitá podpora Stahuj
95
22-2 Muž přes palubu Stahuj
220
53-1 Oprava hradeb Stahuj
96
22-3 V Ninive Stahuj
221
53-2 Velké nadšení Stahuj
97
22-4 Jonáš touží zemřít Stahuj
222
53-3 Zahájení oprav Stahuj
98
22-5 Jonášova a naše doba Stahuj
223
53-4 Se zbraní v ruce Stahuj
99
23-1 Pád Izraele Stahuj
224
54-1 Vítězství nad chamtivostí Stahuj
100
23-2 Naléhavé výzvy Stahuj
225
54-2 Chamtivost Stahuj
101
23-3 Období milosti Stahuj
226
55-1 Úklady nepřátel Stahuj
102
23-4 Rychlý konec Stahuj
227
55-2 Zrádci Stahuj
103
24-1 Ovoce nevědomosti Stahuj
228
55-3 Satanovy útoky Stahuj
104
24-2 Tuláci mezi národy Stahuj
229
56-1 Slavnostní shromáždění Stahuj
105
25-1 Izajáš Stahuj
230
56-2 Závazek lidu Stahuj
106
25-2 Začátek Izajášovy činnosti Stahuj
231
57-1 Nehemjášova reforma Stahuj
107
25-3 Těžký úkol Stahuj
232
57-2 Rozhodný zákrok Stahuj
108
26-1 "Hle, váš Bůh" Stahuj
233
57-3 Dobrý příklad Stahuj
109
26-2 S evangeliem do celého světa Stahuj
234
57-4 Duchovní probuzení Stahuj
110
26-3 Bůh přijímá hříšníky Stahuj
235
58-1 Po noci přichází ráno Stahuj
111
26-4 Výzva k pokání Stahuj
236
58-2 Význam chrámové služby Stahuj
112
27-1 Achaz Stahuj
237
58-3 Trpící Mesiáš Stahuj
113
27-2 Výzvy k návratu Stahuj
238
58-4 Dobrý pastýř Stahuj
114
27-3 Osudná chyba Stahuj
239
58-5 První příchod Stahuj
115
28-1 Chizkijášova náboženská reforma Stahuj
240
58-6 Kristovo utrpení Stahuj
116
28-2 Oslava hodu beránka Stahuj
241
59-1 Boží Izrael Stahuj
117
28-3 Šíření reformy Stahuj
242
59-2 Selhání Izraele Stahuj
118
29-1 Poslové z Babylónu Stahuj
243
59-3 Samospravedlnost Stahuj
119
29-2 Chizkijášova pýcha Stahuj
244
59-4 Podobenství o zlých vinařích Stahuj
120
29-3 Slova pomoci a povzbuzení Stahuj
245
59-5 Nový Izrael Stahuj
121
30-1 Vysvobození z asyrského ohrožení Stahuj
246
59-6 Životodárné světlo Stahuj
122
30-2 Výhrůžky Asyřanů Stahuj
247
60-1 Vidění budoucí slávy Stahuj
123
30-3 Kajícné modlitby Stahuj
248
60-2 Lidská pýcha Stahuj
124
30-4 Posměšky nepřátel Stahuj
249
60-3 Konec utrpení Stahuj
125
30-5 Modlitba vyslyšena Stahuj
250
60-4 Život na nové zemi Stahuj

[Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř