Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

Další knihy:

poslove nadeje a lasky

Poslové naděje a lásky

Kniha Poslové naděje a lásky od americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové pojednává o dramatických událostech počátku našeho letopočtu, kdy se v Izraeli zformovalo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství.
Autorka knihy toto období popisuje svým osobitým způsobem. Díky jejímu vypravěčskému nadání mohou čtenáři téměř z bezprostřední blízkosti sledovat osudy Ježíšových následovníků, kteří pro svoji víru byli ochotni nejen zažívat ústrky a nepohodlí, ale nezdráhali se nasadit i vlastní životy. Děj knihy se zaměřuje především na okamžiky z života apoštolů Petra, Štěpána, Jana a Pavla, kteří na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář smrtelnému nebezpečí. Byli zavíráni do vězení, hájili se před vládci tehdejšího světa, byli týráni a někteří z nich zahynuli mučednickou smrtí. Nikdy však - ani v těch nejkrajnějších okamžicích - neztratili naději, že jednoho dne se jejich prohra změní ve vítězství.
V knize najdou zalíbení nejen čtenáři, kteří se chtějí seznámit s počátky historie křesťanství, nýbrž i ti, kdo touží poznat nepomíjivé hodnoty, které v lidském nitru dokáží vykřesat jiskru naděje a lásky.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

       
Celá audiokniha ke stažení
Stahuj
 
1
01-1 Boží záměr s církví
146
30-3 Cena pro vítěze
2
01-2 Bezpečné útočistě Stahuj
147
30-4 Příkladný běžec Stahuj
3
01-3 Zdroj pravého poznání Stahuj
148
30-5 Důrazné varování Stahuj
4
01-4 Selhání Izraele Stahuj
149
30-6 Soulad a láska Stahuj
5
02-1 Příprava na službu Stahuj
150
30-7 Ježíš Kristus - záruka vzkříšení Stahuj
6
02-2 Příprava učedníků Stahuj
151
30-8 Citlivé napomínání Stahuj
7
02-3 Naděje navzdory temnotám Stahuj
152
31-1 Poselství přijato Stahuj
8
02-4 Zdroj pokoje a lásky Stahuj
153
31-2 Starosti i radost Stahuj
9
03-1 Velké poslání Stahuj
154
31-3 Pravý Kristův služebník Stahuj
10
03-2 Pověřeni úkolem Stahuj
155
31-4 Poklad v hliněných nádobách Stahuj
11
03-3 Ve jménu Ježíše Krista
156
31-5 Hrdina kříže
12
03-4 V moci Ducha svatého Stahuj
157
31-6 Kristova láska Stahuj
13
03-5 Začátek služby Stahuj
158
32-1 Štědrá církev Stahuj
14
03-6 Zaslíbení návratu Stahuj
159
32-2 Desátky a dary Stahuj
15
04-1 Letnice Stahuj
160
32-3 Podpora Božího díla Stahuj
16
04-2 Dny přípravy Stahuj
161
32-4 Prostředky pro kazatele Stahuj
17
04-3 Sestoupení Ducha svatého Stahuj
162
32-5 Radostného dárce miluje Bůh Stahuj
18
04-4 Mluvení jazyky Stahuj
163
33-1 Práce v nesnadných podmínkách Stahuj
19
04-5 Petrovo kázání Stahuj
164
33-2 Pavel jako samoživitel Stahuj
20
04-6 Reakce lidu Stahuj
165
33-3 Nebezpečí lenosti, požehnání píle Stahuj
21
04-7 Bohatá úroda
166
33-4 Služba laických členů církve
22
04-8 Nebeské osvícení Stahuj
167
34-1 Obětavá služba Stahuj
23
05-1 Dar Ducha svatého Stahuj
168
34-2 Duchovní stráž Stahuj
24
05-2 Působení Ducha svatého Stahuj
169
34-3 Duchovní zápas Stahuj
25
05-3 Potřeba Utěšitele Stahuj
170
34-4 Práce s lidmi Stahuj
26
05-4 Úloha Ducha svatého Stahuj
171
34-5 Pravé bohatství Stahuj
27
05-5 Každodenní příprava Stahuj
172
34-6 Vysoký cíl Stahuj
28
06-1 U chrámové brány Stahuj
173
34-7 Obětavá služba Stahuj
29
06-2 Uzdravení chromého Stahuj
174
35-1 Spasení pro Židy Stahuj
30
06-3 Zpráva o vzkříšení Stahuj
175
35-2 Dopis do Říma Stahuj
31
06-4 Židovští vůdcové
176
35-3 Vyvolený národ
32
06-5 Petrova obhajoba Stahuj
177
35-4 Ušlechtilá a planá oliva Stahuj
33
06-6 Věrni Bohu Stahuj
178
35-5 Bůh nikomu nestraní Stahuj
34
07-1 Varování před pokrytectvím Stahuj
179
35-6 Úloha Židů v době konce  Stahuj
35
07-2 Ananiáš a Safira Stahuj
180
36-1 Odpadnutí Galatských Stahuj
36
07-3 Nebezpečí sobectví Stahuj
181
36-2 Napomenutí Stahuj
37
08-1 Před veleradou Stahuj
182
36-3 Falešní vůdcové Stahuj
38
08-2 Vlna odporu Stahuj
183
36-4 Apoštol Ježíše Krista Stahuj
39
08-3 Zpět v chrámu Stahuj
184
37-1 Pavlova poslední cesta do Jeruzaléma Stahuj
40
08-4 Před veleradou Stahuj
185
37-2 Cesta přes Makedonii Stahuj
41
08-5 Moudrý Gamaliel
186
37-3 Poslední slova k Efezským
42
08-6 Pokoj i svár Stahuj
187
37-4 Z Milétu do Jeruzaléma Stahuj
43
09-1 Sedm diakonů  Stahuj
188
38-1 Pavlovo uvěznění Stahuj
44
09-2 Volba diakonů Stahuj
189
38-2 Nepřátelství a předsudky Stahuj
45
09-3 Jednota v rozmanitosti Stahuj
190
38-3 Boží, nikoli lidské dílo Stahuj
46
09-4 Příklad starozákonních vůdců Stahuj
191
38-4 Kompromis Stahuj
47
10-1 První křesťanský mučedník Stahuj
192
38-5 V ohrožení života Stahuj
48
10-2 Štěpánova obhajoba Stahuj
193
38-6 Pavlovo zatčení Stahuj
49
10-3 Mučednická smrt Stahuj
194
38-7 Řeč k Židům Stahuj
50
10-4 Saul Stahuj
195
38-8 Před veleradou Stahuj
51
11-1 Poselství naděje v Samaří
196
38-9 V pevnosti
52
11-2 Nikodém Stahuj
197
38-10 Odeslán do Cesareje Stahuj
53
11-3 Evangelium za hranicemi Izraele Stahuj
198
38-11 Zaslepenost Božího lidu Stahuj
54
11-4 Filip v Samaří Stahuj
199
39-1 Soud v Cesareji Stahuj
55
11-5 Křest etiopského dvořana Stahuj
200
39-2 Pavlova obhajoba Stahuj
56
11-6 Dílo záchrany Stahuj
201
39-3 Před Félixem a Drusillou Stahuj
57
12-1 Saulovo obrácení Stahuj
202
39-4 Osudové odmítnutí Stahuj
58
12-2 Na cestě do Damašku Stahuj
203
40-1 Pavel se odvolává k císaři Stahuj
59
12-3 Příležitost k rozjímání Stahuj
204
40-2 Období zkoušek Stahuj
60
12-4 Saulovo obrácení Stahuj
205
41-1 Málem bys mě přesvědčil Stahuj
61
12-5 Saul přijat do církve
206
41-2 Před Agrippou
62
13-1 Příprava na službu Stahuj
207
41-3 Pavlova obhajoba Stahuj
63
13-2 Pavel v Arábii Stahuj
208
41-4 Agrippa odmítá milost Stahuj
64
13-3 Setkání v Jeruzalémě Stahuj
209
42-1 Plavba a ztroskotání lodi Stahuj
65
14-1 V Kornéliově domě Stahuj
210
42-2 Bouře Stahuj
66
14-2 Kornélius Stahuj
211
42-3 Ztroskotání Stahuj
67
14-3 Petrovo vidění Stahuj
212
42-4 Na Maltě Stahuj
68
14-4 Křest Kornélia a jeho přátel Stahuj
213
43-1 V Římě Stahuj
69
14-5 Petrova obhajoba v Jeruzalémě Stahuj
214
43-2 Příchod do Říma Stahuj
70
15-1 Petrovo vysvobození Stahuj
215
43-3 Setkání s Židy Stahuj
71
15-2 Příprava Petrovy popravy
216
43-4 Hlásání evangelia pokračuje
72
15-3 Petrovo vysvobození Stahuj
217
43-5 Pavlovi spolupracovníci Stahuj
73
15-4 Herodův konec Stahuj
218
43-6 Dopis Filemonovi Stahuj
74
15-5 Nebeští pomocníci Stahuj
219
44-1 Evangelium na císařově dvoře Stahuj
75
16-1 Zvěstování evangelia v Antiochii Stahuj
220
44-2 Neohrožený služebník Stahuj
76
16-2 Pavel a Barnabáš v Antiochii Stahuj
221
44-3 Ovoce trpělivosti a odvahy Stahuj
77
16-3 Odděleni pro službu Stahuj
222
44-4 Ve světě, ale ne ze světa Stahuj
78
16-4 Kristovo tělo Stahuj
223
45-1 Dopisy z Říma Stahuj
79
16-5 Kázání evangelia v Jeruzalémě Stahuj
224
45-2 Dopis Koloským Stahuj
80
17-1 Poslové evangelia Stahuj
225
45-3 Drahý Vykupitel Stahuj
81
17-2 Kouzelník Elymas
226
45-4 Varování před svody
82
17-3 Markův odchod Stahuj
227
45-5 Proměna charakteru Stahuj
83
17-4 V Pisidské Antiochii Stahuj
228
45-6 Dopis Filipským Stahuj
84
17-5 Evangelium mezi pohany Stahuj
229
45-7 Dokonalost v Kristu Stahuj
85
18-1 Působení mezi pohany Stahuj
230
45-8 Pavlova vytrvalá služba Stahuj
86
18-2 V Lystře Stahuj
231
46-1 Na svobodě Stahuj
87
18-3 Kamenování Pavla Stahuj
232
47-1 Znovu ve vězení Stahuj
88
18-4 Zakládání sborů Stahuj
233
48-1 Pavel před Neronem Stahuj
89
19-1 Židé a pohané Stahuj
234
48-2 Nero a apoštol Pavel Stahuj
90
19-2 Spor o ceremoniální zákon Stahuj
235
48-3 Pavlova smělá obhajoba Stahuj
91
19-3 Shromáždění v Jeruzalémě
236
48-4 Neronův konec
92
19-4 Konečné stanovisko Stahuj
237
49-1 Pavlův poslední dopis Stahuj
93
19-5 Petrovo pokrytectví Stahuj
238
49-2 Dopis Timoteovi Stahuj
94
19-6 Apoštol Pavel Stahuj
239
49-3 Hrozící nebezpečí Stahuj
95
20-1 Poselství života Stahuj
240
49-4 Hřích a hříšníci Stahuj
96
20-2 Timoteus Stahuj
241
49-5 Poslušnost Stahuj
97
20-3 Péče o nově obrácené Stahuj
242
49-6 Boj proti zlu Stahuj
98
20-4 Poselství života Stahuj
243
50-1 Odsouzen k smrti Stahuj
99
21-1 Ve vzdálených zemích Stahuj
244
51-1 Věrný pastýř Stahuj
100
21-2 Uzdravení posedlé ženy Stahuj
245
51-2 Předpoklad služby Stahuj
101
21-3 Ve vězení
246
51-3 Napomenutí a povzbuzení
102
21-4 Obrácení žalářníka Stahuj
247
51-4 Znovuzrození Stahuj
103
21-5 Opět na svobodě Stahuj
248
51-5 Rady pro praktický život Stahuj
104
21-6 Sbor ve Filipech Stahuj
249
51-6 Zkoušky a utrpení Stahuj
105
22-1 V Tesalonice Stahuj
250
51-7 Pastýři Kristova stáda Stahuj
106
22-2 Kázání v tesalonické synagóze Stahuj
251
52-1 Vytrvalý až do konce Stahuj
107
22-3 Nenávist tesalonických Židů Stahuj
252
52-2 Rozvoj charakteru Stahuj
108
23-1 V Beroji a Athénách Stahuj
253
52-3 Spolehlivé svědectví Stahuj
109
23-2 V Athénách Stahuj
254
52-4 Doba konce Stahuj
110
23-3 Setkání s filozofy Stahuj
255
52-5 Petrova mučednická smrt Stahuj
111
23-4 Kázání na Aeropagu
256
53-1 Milovaný učedník
112
23-5 Lidská moudrost Stahuj
257
53-2 Nedostatky Janova charakteru Stahuj
113
23-6 Bláznovství kříže Stahuj
258
53-3 Vliv Boží lásky Stahuj
114
24-1 V Korintě Stahuj
259
54-1 Věrný svědek Stahuj
115
24-2 Ukřižovaný Mesiáš Stahuj
260
54-2 Nové přikázání Stahuj
116
24-3 V korintské synagóze Stahuj
261
54-3 Projevy lásky Stahuj
117
24-4 Práce mezi pohany Stahuj
262
54-4 Smírná oběť Stahuj
118
24-5 Boží moudrost Stahuj
263
54-5 Nebezpečné nauky Stahuj
119
24-6 Pavel před Galliem Stahuj
264
54-6 Společenství s Kristem Stahuj
120
25-1 Dopisy Tesalonickým Stahuj
265
55-1 Proměněn milostí Stahuj
121
25-2 Jistota vzkříšení
266
55-2 Jan a Jidáš
122
25-3 Výzva k bdělosti a poslušnosti Stahuj
267
55-3 Posvěcený život Stahuj
123
25-4 Praktická zbožnost Stahuj
268
55-4 Zrcadlo Boží dokonalosti Stahuj
124
25-5 Druhý Kristův příchod Stahuj
269
55-5 Pravé posvěcení Stahuj
125
26-1 Apollos v Korintě Stahuj
270
55-6 Bezvýhradné následování Stahuj
126
26-2 Pavel a Apollos Stahuj
271
56-1 Na ostrově Patmos Stahuj
127
26-3 Pavlovo působení v Korintě Stahuj
272
56-2 Ve vyhnanství Stahuj
128
26-4 Pavel zasadil, Apollos zaléval Stahuj
273
56-3 Zkušení služebníci  Stahuj
129
26-5 Nebezpečí rozdělení Stahuj
274
56-4 Věrný navzdory pronásledování Stahuj
130
27-1 V Efezu Stahuj
275
57-1 Zjevení Stahuj
131
27-2 Učedníci Jana Křtitele
276
57-2 První láska
132
27-3 Duchovní růst Stahuj
277
57-3 Ochladnutí Stahuj
133
27-4 Efez - středisko magie Stahuj
278
57-4 Zjevení Božích plánů Stahuj
134
27-5 Přetrvávající nebezpečí Stahuj
279
57-5 Srozumitelné proroctví Stahuj
135
28-1 Období nesnází a zkoušek Stahuj
280
57-6 Dopisy sedmi církvím Stahuj
136
28-2 Pobouření v Efezu Stahuj
281
57-7 Povzbuzení a zaslíbení Stahuj
137
28-3 Proslov městského tajemníka Stahuj
282
57-8 Konečné vítězství Stahuj
138
28-4 Odchod z Efezu Stahuj
283
57-9 Nový Jeruzalém Stahuj
139
29-1 Varovné poselství Stahuj
284
58-1 Vítězná církev Stahuj
140
29-2 Problémy v korintském sboru Stahuj
285
58-2 Věrní poslové Stahuj
141
29-3 Rady a napomenutí
286
58-3 Budování živého chrámu
142
29-4 Spory mezi křesťany Stahuj
287
58-4 Nástrahy nepřítele Stahuj
143
29-5 Kristova moc Stahuj
288
58-5 Dílo pokračuje Stahuj
144
30-1 Výzva k duchovnímu růstu Stahuj
289
58-6 Budoucí sláva Stahuj
145
30-2 Duchovní zápas Stahuj
 
  [Zpět nahoru]

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř