Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Pravda o andělích

Pravda o andělích

Lucifer začíná své tažení proti Kristu
Satan začal své dílo vzpoury s anděly pod jeho vedením a snažil se mezi ně rozšířit ducha nespokojnosti. Pracoval na tom tak záludným způsobem, že mnoho andělů se k němu přidalo ještě dříve, než jeho záměry byly zcela jasné. Satan ctižádostivě prahnul po vznešenějších poctách, než které Bůh udělil Synu. Začal na Krista žárlit a andělům, kteří ho uctívali jako cheruba ochránce vylíčil, že mu není udělena taková pocta, jaká mu právem náleží podle jeho postavení.
Lstivými pomluvami, kterými Krista přdstavil jako toho, který zaujímá místo, jenž patřilo jemu, Lucifer zasel semena pochybností do myslí mnoha andělů.
Luciferovo dílo podvodu bylo provedeno v takové tajnosti, že andělé v nižších postaveních si mysleli, že je Vládce nebe.
Andělé, kteří zůstali věrní a opravdoví, hledali způsob, jak usmířit tohoto mocného vzpurného anděla s vůlí jeho Stvořitele. Ospravedlňovali Boží čin, kterým udělil Ježíši Kristu poctu a se silnými důkazy se snažili přesvědčit Satana, že mu nyní není udělováno méně pocty než předtím, kdy Otec prohlásil poctu, kterou udělil svému Synu. Jasně prohlásili, že Kristus je Synem Božím, který s ním existoval ještě dříve, než byli stvořeni andělé. Že vždy stál po pravici Boží a o jeho mírné milující autoritě dosud nebylo nikdy pochyb, a že nedával žádné příkazy, ale bylo radostí nebeských zástupů je vykonávat. Dokázali, že Kristova zvláštní pocta získaná od Otce v přítomnosti andělů neubírá nic z jeho pocty udělované mu dosud.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení Stahuj
   
1. kapitola - Andělé a vy - stručný přehled
1
01-Množství a moc andělů stahuj  
3
03-Satan a zlí andělé stahuj
2
02-Andělé pomáhají Božím dětem stahuj  
4
04-Kristovi následovníci jsou v bezpečí stahuj
2. kapitola - Služba andělů dnes
5
01-Andělé nás hlídají stahuj  
8
04-Andělé nám pomáhají činit správně stahuj
6
02-Andělé jsou zapojeni do rodinného života stahuj  
9
05-Andělé pomáhají ve snaze o záchranu ztracených stahuj
7
03-Andělé osvěcují naši mysl stahuj  
10
06-Andělé posilují naši víru stahuj
3. kapitola - Andělé v nebi před vzpourou
11
01-Kristus jako Stvořitel - Bůh stahuj  
14
04-Stvoření Lucifera stahuj
12
02-Dříve než povstal hřích, měl Bůh plán stahuj  
15
05-Luciferovo vysoké postavení stahuj
13
03-Stvoření andělů stahuj  
16
06-Před vznikem hříchu stahuj
4. kapitola - Původ zla
17
01-Původ zla a tajemna stahuj  
22
06-Andělé diskutují o sporných otázkách stahuj
18
02-První náznaky zla stahuj  
23
07-Bůh čelí Satanově výzvě stahuj
19
03-Bůh vyhlašuje Kristovo skutečné postavení stahuj  
24
08-Lucifer se stává Satanem stahuj
20
04-Lucifer začíná své tažení proti Kristu stahuj  
25
09-Andělé se objevují u Otce stahuj
21
05-Luciferovi je dán čas k odhalení jeho záměrů stahuj  
   
5. kapitola - Vzpurní andělé jsou vyhoštěni, pád Adama a Evy
26
01-Válka v nebi stahuj  
31
06-Satan promluvil k Evě skrze hada stahuj
27
02-Výsledek vzpoury stahuj  
32
07-Eva jí ovoce a pokouší Adama stahuj
28
03-Stvoření země a lidstva stahuj  
33
08-Rada pokoje stahuj
29
04-Adam a Eva v Edenu stahuj  
34
09-Adam a Eva vynáni z ráje stahuj
30
05-Satanův plán o způsobení pádu člověka stahuj  
   
6. kapitola - Andělé před a po Noeho potopě
35
01-Pobožnosti u brány střežené cherubíny stahuj  
39
05-Přichází potopa stahuj
36
02-Adam a andělé poučují předpotopní lid stahuj  
40
06-Po potopě stahuj
37
03-Enoch stahuj  
41
07-Stavitelé Bábelu stahuj
38
04-Noe stahuj  
   
7. kapitola - Andělé v době patriarchů
42
01-Abraham stahuj  
45
04-Abraham zkoušen stahuj
43
02-Zničení Sodomy a Gomory stahuj  
46
05-Izákovo manželství stahuj
44
03-Dva andělé navštěvují Lota stahuj  
47
06-Jákob a Ezau stahuj
8. kapitola - Andělé v době Exodu
48
01-Narození Mojžíše stahuj  
50
03-Egyptské rány stahuj
49
02-Mojžíš v Midiánu stahuj  
51
04-Kristus, neviditelný vůdce Izraele stahuj
9. kapitola - Andělé od Sinaje po dobytí Jericha
52
01-Andělé při putování Izraele pouští stahuj  
56
05-Bileám, pomýlený prorok stahuj
53
02-Izrael na Sinaji stahuj  
57
06-Jozue vede Izrael do Kanánu stahuj
54
03-"Ať mi udělají svatyni" stahuj  
58
07-Dobytí Jericha stahuj
55
04-Smrt a vzkříšení Mojžíše stahuj  
   
10. kapitola - Andělé od doby Soudců po první království
59
01-Kristus jako "Anděl Páně" stahuj  
63
05-Saul a Jónatan stahuj
60
02-Gedeon stahuj  
64
06-Davidova raná léta stahuj
61
03-Samson stahuj  
65
07-Saulovo střetnutí s andělem stahuj
62
04-Samuel a Élí stahuj  
66
08-Saulova seance v Én-dóru a jeho smrt stahuj
11. kapitola - Andělé od doby Davida po babylónské zajetí
67
01-Vláda Davida stahuj  
70
04-Elíša stahuj
68
02-Šalomoun stahuj  
71
05-Izajáš stahuj
69
03-Elijáš stahuj  
72
06-Ezechiel stahuj
12. kapitola - Andělé od babylónského zajetí po Jana Křtitele
73
01-Daniel a jeho tři druhové stahuj  
80
08-Ezdráš stahuj
74
02-Nebúkadnesarova ohnivá pec stahuj  
81
09-Nehemjáš stahuj
75
03-Belšasarova slavnost stahuj  
82
10-Zacharjášova vidění stahuj
76
04-Daniel ve lví jámě stahuj  
83
11-Vidění Jóšui a anděla stahuj
77
05-Gabriel seslán, aby vysvětlil vidění z Daniela 8 stahuj  
84
12-Vidění o sedmi lampách a dvou olivách stahuj
78
06-Boj o moc mezi králi Persie stahuj  
85
13-Andělé v době Ester stahuj
79
07-Druhý chrám stahuj  
86
14-Otec Jana Křtitele stahuj
13. kapitola - Vtělení a raný život Kristův
87
01-Vtělení a hluboké tajemství stahuj  
91
05-Vyhlášení stahuj
88
02-Vesmír vše sledoval stahuj  
92
06-Před Kristovým narozením stahuj
89
03-Proč Kristus vzal lidskou podobu stahuj  
93
07-Mudrci stahuj
90
04-Kristova lidská přirozenost stahuj  
94
08-Tichá léta stahuj
14. kapitola - Andělé při Kristově křtu a na poušti
95
01-Kristův křest stahuj  
99
05-Třetí pokušení stahuj
96
02-Kristovo trojnásobné pokušení na poušti stahuj  
100
06-Nebeští andělé pozorovali Krista, když byl pokoušen stahuj
97
03-První pokušení stahuj  
101
07-Po třetím pokušení stahuj
98
04-Druhé pokušení stahuj  
   
15. kapitola - Dobří a zlí andělé během Kristovy služby
102
01-Ovládání ďáblem ve dnech Ježíšových stahuj  
107
06-Uzdravení posedlého syna stahuj
103
02-Odmítnutí v Nazaretu stahuj  
108
07-Ježíš nařčen, že je posedlý démonem stahuj
104
03-Posedlý v synagóze v Kafarnaum stahuj  
109
08-Zlí andělé v lidské podobě mezi Kristovými posluchači stahuj
105
04-Vyléčení setníkova služebníka stahuj  
110
09-Vzkříšení Lazara stahuj
106
05-Posedlí v Gerase stahuj  
111
10-Ježíš během své služby pronásledován od města k městu stahuj
16. kapitola - Andělé v poslední části Kristova života až po jeho smrt
112
01-Ježíš a jeho učedníci jdou do Getsemane stahuj  
115
04-Před Pilátem stahuj
113
02-Andělé v Getsemane stahuj  
116
05-Kristovo ukřižování stahuj
114
03-Před soudním dvorem Annáše a Kaifáše stahuj  
   
17. kapitola - Andělé od Kristova vzkříšení po jeho nanebevstoupení
117
01-Odvalení kamene od Ježíšova hrobu andělem stahuj  
121
05-Další zjevení, která se odehrála po vzkříšení  stahuj
118
02-Hned po Kristově vzkříšení stahuj  
122
06-Kristovo poslední zjevení se při jeho nanebevstoupení stahuj
119
03-Dvě ženy přicházejí k hrobce stahuj  
123
07-Kristus je doprovázen do přítomnosti svého Otce stahuj
120
04-Kristovo nanebevstvoupení ke svému Otci stahuj  
   
18. kapitola - Andělé od letnic k posledním dnům
124
01-Andělé střeží životně důležité pravdy stahuj  
133
10-Obležení Jeruzaléma stahuj
125
02-Petr a Jan vysvobozeni z vězení stahuj  
134
11-Zjevení Janovo stahuj
126
03-Filip a etiopský dvořan stahuj  
135
12-Andělé ve středověku stahuj
127
04-Pavlovo obrácení stahuj  
136
13-Protestantská reformace stahuj
128
05-Pavel odchází do Damašku stahuj  
137
14-Luther stahuj
129
06-Petr a Kornélius stahuj  
138
15-Melanchton stahuj
130
07-Petr vysvobozen z vězení stahuj  
139
16-Otcové poutníci stahuj
131
08-Ukamenování Štěpána stahuj  
140
17-Tři andělé ze Zjevení 14 stahuj
132
09-Andělé za Pavlovy služby stahuj  
141
18-William Miller stahuj
19. kapitola - Andělé ve zkušenosti Ellen Gould Whiteové
142
01-Ellen Whiteová je povolaná za Božího proroka stahuj  
147
06-Správce sanatoria stahuj
143
02-Truhla smlouvy v nebi stahuj  
148
07-Rodina Brownova stahuj
144
03-Jaký byl Satan před tím, než padl a jaký je nyní stahuj  
149
08-N.D. Faulkhead a tajné znamení stahuj
145
04-Andělé, které viděla Ellen Whiteová ve viděních a snech stahuj  
150
09-Andělská přítomnost v době, kdy byla Ellen Whiteová vzhůru stahuj
146
05-Bitva v Manassas stahuj  
   
20. kapitola - Andělé v závěrečných zkouškách
151
01-Budou se objevovat dobří i zlí andělé stahuj  
158
08-Zlí andělé vyvolávají pronásledování stahuj
152
02-Dílo zlých andělů skrze spiritismus stahuj  
159
09-Zosobňování Satana po ukončení doby milosti stahuj
153
03-Zázraky v poslední době stahuj  
160
10-Andělé a všeobecný trest smrti stahuj
154
04-Zlí duchové působí mezi ostatkem stahuj  
161
11-Bůh zasahuje, když se bezbožní snaží zahubit Boží lid stahuj
155
05-Andělé vykonají dílo, které lidé zanedbali stahuj  
162
12-Druhý příchod Kristův stahuj
156
06-Andělé se starají o potřeby Božího lidu stahuj  
163
13-Satan a jeho andělé spoutáni na zemi stahuj
157
07-Satanova ztělesnění stahuj  
   
21. kapitola - Andělé ve slavné budoucnosti
164
01-Když se dostaneme do nebe stahuj  
168
05-Země obnovena stahuj
165
02-Tisíciletý soud stahuj  
169
06-Nová země a naše věčné dědictví stahuj
166
03-Třetí příchod Kristův stahuj  
170
07-Závěr stahuj
167
04-Poslední soud stahuj        

 

 

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř