Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Rané spisy

Rané spisy

Jsme si dobře vědomi, že mnozí, kteří upřímně touží po pravdě a biblické svatosti, mají předsudky vůči viděním. Tyto předsudky vznikly ze dvou příčin. První příčinou je fanatismus, doprovázený falešnými viděními a projevy, jež jsou ve větší nebo menší míře rozšířeny téměř všude. Tím byli mnozí upřímní přivedeni k pochybování o jakémkoli druhu vidění. Druhou příčinou je působení mesmerismu (hypnózy). Ale to, co je běžně nazýváno "tajemným klepáním," je úmyslným podvodem, jež vzbuzuje nevěru vůči darům a působení Božího Ducha.
Ale Bůh je neměnitelný. To, co vykonal skrze Mojžíše v přítomnosti faraona, bylo dokonalé, ale Jannes a Jambres byli satanovými nástorji k vykonání zázraku, který byl pouze podobný Mojžíšovu zázraku. I v době apoštolů se objevily některé podvody, zatímco dary Ducha se projevovaly skrze Kristovy následovníky. Ani v dnešní době Bůh nechce, aby jeho lid byl vystaven bezmezným podvodům bez darů a projevů Jeho Ducha.
Úmyslný padělek je napodobeninou existující reality. Proto dnes falešný duch vzdoruje skutečnosti, že Bůh se svým dítkám zjeví v moci Ducha svatého a chce slavně splnit své slovo.
I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. (Joél 3:1).
(Komentář ke knize z roku 1851)

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

 

        Celá audiokniha ke stažení Stahuj
Zkušenosti a vidění
1
01 Zkušenosti a vidění
8
08 Zkouška naší víry
15
15 Znamení šelmy
2
02 Mé první vidění
9
09 Malému stádci
16
16 Slepí vůdcové slepých
3
03 Další vidění
10
10 Poslední rány soud
17
17 Příprava na konec
4
04 Zapečeťování
11
11 Konec 2300 dní
18
18 Modlitba a víra
5
05 Láska Boží k jeho lidu
12
12 Povinnosti se zřetelem na dobu soužení
19
19 Doba shromažďování
6
06 Otřesy nebeských mocností
13
13 Tajemné klepání
 
7
07 Otevřené a zavřené dveře
14
14 Poslové
 
Dodatek
20
20 Vysvětlující poznámky
24
24 Příprava na Kristův příchod
28
28 Neuctivost
21
21 Církevní pořádek
25
25 Věrnost ve společném shromáždění
29
29 Nepraví pastýři
22
22 Obtíže v církvi
26
26 Nezkušeným
30
30 Boží dar člověku
23
23 Naděje církve
27
27 Sebezapření
 
Duchovní dary
31
31 Úvod
45
45 Saulovo obrácení
59
59 Třetí andělské poselství
32
32 Pád satana
46
46 Židé se rozhodli zabít Pavla
60
60 Pevná základna
33
33 Pád člověka
47
47 Pavel navštívil Jeruzalém
61
61 Spiritizmus
34
34 Plán spasení
48
48 Velké odpadnutí
62
62 Žádostivost
35
35 Kristův první příchod
49
49 Tajemství nepravosti
63
63 Tříbení
36
36 Kristova kazatelská činnost
50
50 Smrt není věčným životem v mukách
64
64 Hříchy Babylóna
37
37 Proměnění
51
51 Reformace
65
65 Hlasité volání
38
38 Zrazení Krista
52
52 Spojení církve se světem
66
66 Ukončení poselství třetího anděla
39
39 Kristův výslech
53
53 William Miller
67
67 Doba soužení
40
40 Ukřižování Krista
54
54 První andělské poselství
68
68 Vysvobození svatých
41
41 Kristovo vzkříšení
55
55 Druhé andělské poselství
69
69 Odměna svatých
42
42 Kristovo nanebevstoupení
56
56 Znázornění adventního hnutí
70
70 Zpustošená země
43
43 Kristovi učedníci
57
57 Jiné znázornění
71
71 Druhé vzkříšení
44
44 Štepánova smrt
58
58 Svatyně
72
72 Druhá smrt

[Zpět nahoru]

 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř