Pravda o andělích

Moje ovce slyší můj hlas...

Lucifer začíná své tažení proti Kristu
Satan začal své dílo vzpoury s anděly pod jeho vedením a snažil se mezi ně rozšířit ducha nespokojnosti. Pracoval na tom tak záludným způsobem, že mnoho andělů se k němu přidalo ještě dříve, než jeho záměry byly zcela jasné. Satan ctižádostivě prahnul po vznešenějších poctách, než které Bůh udělil Synu. Začal na Krista žárlit a andělům, kteří ho uctívali jako cheruba ochránce vylíčil, že mu není udělena taková pocta, jaká mu právem náleží podle jeho postavení.
Lstivými pomluvami, kterými Krista přdstavil jako toho, který zaujímá místo, jenž patřilo jemu, Lucifer zasel semena pochybností do myslí mnoha andělů.
Luciferovo dílo podvodu bylo provedeno v takové tajnosti, že andělé v nižších postaveních si mysleli, že je Vládce nebe.
Andělé, kteří zůstali věrní a opravdoví, hledali způsob, jak usmířit tohoto mocného vzpurného anděla s vůlí jeho Stvořitele. Ospravedlňovali Boží čin, kterým udělil Ježíši Kristu poctu a se silnými důkazy se snažili přesvědčit Satana, že mu nyní není udělováno méně pocty než předtím, kdy Otec prohlásil poctu, kterou udělil svému Synu. Jasně prohlásili, že Kristus je Synem Božím, který s ním existoval ještě dříve, než byli stvořeni andělé. Že vždy stál po pravici Boží a o jeho mírné milující autoritě dosud nebylo nikdy pochyb, a že nedával žádné příkazy, ale bylo radostí nebeských zástupů je vykonávat. Dokázali, že Kristova zvláštní pocta získaná od Otce v přítomnosti andělů neubírá nic z jeho pocty udělované mu dosud.