Rané spisy

Moje ovce slyší můj hlas...

Jsme si dobře vědomi, že mnozí, kteří upřímně touží po pravdě a biblické svatosti, mají předsudky vůči viděním. Tyto předsudky vznikly ze dvou příčin. První příčinou je fanatismus, doprovázený falešnými viděními a projevy, jež jsou ve větší nebo menší míře rozšířeny téměř všude. Tím byli mnozí upřímní přivedeni k pochybování o jakémkoli druhu vidění. Druhou příčinou je působení mesmerismu (hypnózy). Ale to, co je běžně nazýváno „tajemným klepáním,“ je úmyslným podvodem, jež vzbuzuje nevěru vůči darům a působení Božího Ducha.
Ale Bůh je neměnitelný. To, co vykonal skrze Mojžíše v přítomnosti faraona, bylo dokonalé, ale Jannes a Jambres byli satanovými nástorji k vykonání zázraku, který byl pouze podobný Mojžíšovu zázraku. I v době apoštolů se objevily některé podvody, zatímco dary Ducha se projevovaly skrze Kristovy následovníky. Ani v dnešní době Bůh nechce, aby jeho lid byl vystaven bezmezným podvodům bez darů a projevů Jeho Ducha.
Úmyslný padělek je napodobeninou existující reality. Proto dnes falešný duch vzdoruje skutečnosti, že Bůh se svým dítkám zjeví v moci Ducha svatého a chce slavně splnit své slovo.
I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. (Joél 3:1).
(Komentář ke knize z roku 1851)